Användarvillkor för ViCare och Vitotrol

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Tyskland, i egenskap av tillverkare och licensgivare (hädanefter benämnd "Licensgivaren") ger dig, Användare och Licenstagaren (hädanefter benämnd "Licenstagaren"), tillgång till användning av ViCare och Vitotrol-appen (hädanefter benämnd "Appen") i enlighet med dessa användarvillkor för slutkund (hädanefter benämnda "Användarvillkor").

Avsnitt 1 Syfte och tillämpningsområde för Användarvillkoren

 1. Syftet med dessa Användarvillkor är beviljandet av användarrättigheter till Licensgivarens App till Licenstagaren för Licensgivarens värmesystem och villkoren för användandet av funktionerna som erbjuds i Appen. Appen kan användas som del i driften av Licenstagarens Viessmann värmesystem. Användandet av Appen kräver en internetuppkoppling av värmesystemet. Ytterligare tekniska krav, lämpliga värmesystem och installationsdetaljer återfinns i produktlitteraturen här. Appen är gratis att installera. Användande av Appen kräver registrering i enlighet med avsnitt 5 häri och godkännande av Integritetspolicyn för ViCare, vilken återfinns här.
 2. Appen består av Appens objektkod, tillhandahållen av Licensgivaren för den aktuella slutanvändarenheten (via en plattform såsom iTunes eller Google Play, där så är tillämpligt) för nedladdning och installation.
 3. Om inte annat uttryckligen angetts ska dessa Användarvillkor gälla både för konsumenter och entreprenörer. Med konsument menas vilken som helst fysisk person som ingår en rättslig transaktion för syften som huvudsakligen ligger utanför dennes näringsverksamhet, företag eller yrke (se Avsnitt 13 German Civil Code eller annan definition i motsvarande bestämmelse i lokala lagar, beroende på vad som är fallet). En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller partnerskap av juridisk karaktär vilken vid ingående av en juridisk transaktion agerar såsom utövare av dennes näringsverksamhet, företag eller yrke (Avsnitt 14(1) German Civil Code).

Avsnitt 2 Uppdateringar

 1. Licensgivaren tillhandahåller uppdateringar för Appen och via värmesystemet för kommunikationskomponenternas firmware, dvs. gränssnittet mellan Licenstagarens värmesystem och internet (hädanefter benämnt "Uppdateringar") att installeras för att säkerställa Appens säkerhet eller ta hänsyn till förändringar i Appens funktioner och för att anpassa Appen till den tekniska utvecklingen. Licensgivaren får, efter eget gottfinnande, ändra omfattningen av Appens funktion utan särskilt meddelande, dock utan att avsevärt begränsa Appens funktionalitet. Licensgivaren ska meddela Licenstagaren om alla sådana förändringar i förväg. Licensgivaren rekommenderar att uppdateringar alltid installeras i tid. Om Licenstagaren underlåter att installera uppdateringar även efter påminnelse i Appen och till Licenstagarens mejladress får Licensgivaren säga upp detta avtal och radera det anslutna användarkontot.
 2. Licenstagaren ska inte ha rätt att få tillgång till uppdateringar för att utöka funktionerna.
 3. Licenstagaren bekfräftar och accepterar att Licensgivaren endast underhåller Appens nuvarande status. Vid garantins utgång enligt avtalet om köp av värmesystemet eller efterinstallation av systemet med ett internetgränssnitt förbehåller Licensgivaren sig rätten att stänga Appen och säga upp detta avtal.

Avsnitt 3 Beviljande av användarrättigheter, tillgänglighet

 1. Vid registrering lämnar Licensgivaren Licenstagaren (se Avsnitt 5 om registreringsskyldigheter) icke-exklusiva användarrättigheter till ifrågavarande App. Användarrättigheterna ska lämnas för användning av Appen i enlighet med dessa Användarvillkor för enskilt ändamål i anslutning till Viessmann-produkter.
 2. Användarrättigheterna ska lämnas på följande villkor:
  - Licenstagaren bekräftar Licensgivarens upphovsrätt och kommer inte att ändra eller radera några upphovsrättsliga meddelanden;
  - Licenstagaren kommer inte att ändra och/eller dekonstruera Appen (Licenstagarens rättigheter enligt paragraf 26 g och h i Upphovsrättslagen ska inte påverkas).
 3. Om Licensgivaren tillåter att användarrättigheter överlåts av Licenstagaren till tredje part ska Licenstagaren säkerställa att sådan tredje part också bekfräftar och accepterar dessa Användarvillkor och ikläder sig alla rättigheter och skyldigheter häri.
 4. Vissa av Appens funktioner kräver internetuppkoppling till ett system ("backend") som tillhör Licensgivaren. Viessmann garanterar en genomsnittlig årlig tillgänglighet på 95 % till Appen. Förhandsanmälan av underhållsarbete som lämnas senast sju (7) dagar i förväg (max fem timmar/vecka i genomsnitt årligen) ska inte beaktas. Viessmann ska göra sitt yttersta för att utföra underhållsarbete under tider då Appen endast används sporadiskt.

Avsnitt 4 Stödda användarenheter och stödd hårdvara och mjukvara

 1. Licensgivaren tillhandahåller Licenstagaren Appen för användning i enlighet med bestämmelserna för den användarenhet som stöds. Stödda användarenheter och dess minimikrav listas i den nuvarande versionen av produktlitteraturen.
 2. System- och mjukvarukrav som angetts av Licensgivaren i nuvarande version av produktlitteraturen för användning av Appen måste efterföljas. Mjukvaruprogram och –tjänster som tillhandahålls av tredjepartstillverkare som är avsedda att fungera med Appen får endast användas efter godkännande från Licensgivaren. Efterföljande av systemkraven är enbart Licenstagarens ansvar. Frågor gällande interoperabilitet ska vidarebefordras till Licensgivaren.

Avsnitt 5 Registrering

 1. Licenstagaren ska vara ansvarig för att registrera sig för korrekt användning av Appen och för att skapa ett användarkonto. Korrekt och fullständig information om Licenstagarens identitet, e-postadress och, där så är tillämpligt, kundnummer och annan användardata såsom installationsplats ska anges och uppdateras vid eventuella ändringar. Dessutom ska Licenstagaren meddela Licensgivaren om Licenstagaren inte längre har rätt att använda systemet (t.ex. vid försäljning av hemmet där systemet är installerat till en ny ägare). Brott mot denna skyldighet ska berättiga Licensgivaren att utseluta Licenstagaren från att använda Appen.
 2. Licensgivaren får blockera ett användarkonto om det finns tecken på att användarkontot har använts på ett otillbörligt sätt och/eller otillåten tillgång till Appen eller Licensgivarens underliggande system erhållits eller försökt nås av användarkontot (“hackning”). I sådana fall ska Licensgivaren utan onödigt dröjsmål meddela Licenstagaren via mejladressen angiven i användarkontot och aktivera åtkomst genom att skapa ett nytt användarkonto, förutsatt att det inte finns information som tyder på att Licenstagaren har försökt få tillgång till Licensgivarens system utan tillstånd.
 3. Licensgivaren ska ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och radera användarkontot om Licensgivarens backend inte kan anslutas till Licenstagarens system på permanent basis (mer än 6 månader) då detta inte beror på Licensgivaren och Licenstagaren har meddelats därom via mejl till den mejladress som angivits samt i Appen utan att någon åtgärd tagits inom åtta veckor från sådant meddelande.

Avsnitt 6 Garanti

 1. Licenstagaren ska vara ansvarig för konfigurationen av Appen i enlighet med det nuvarande material som tillhör Viessmann värmesystem. Där Licenstagaren är en näringsidkare, ska Avsnitt 377 i German Commercial Code (innehållande en skyldighet för Licenstagaren att undersöka appen utan dröjsmål efter leverans, så långt detta är möjligt i den normala affärsverksamheten) också gälla med hänsyn till garantin.
 2. Funktionerna som görs tillgängliga i Appen anses vara fria från materiella fel om de uppfyller de funktioner som är inkluderade i den nu gällande produktlitteraturen eller som överenskommits separat. Licensgivaren garanterar inte att Appens funktioner kommer att motsvara Licenstagarens krav.
 3. Det ska vara en grundförutsättning för funktionella fel i Appen att felet kan återskapas. Licenstagaren måste beskriva sådana fel tillräckligt. Om Appen som tillhandahålls av Licensgivaren är bristfällig ska Licensgivaren åtgärda bristen inom skälig tid genom att reparera Appen där kostnaden för reparation är skälig. Om reparationen misslyckas är Licenstagaren berättigad till prisreduktion eller hävning.
 4. Licenstagaren måste stödja Licensgivaren i identifieringen av bristen i skälig utsträckning, till exempel genom att tillhandahålla utskrifter, skärmdumpar eller felbeskrivningar.
 5. Force majeure (inklusive strejker, lockouts och liknande händelser, i den utsträckning de inte kan förutses, är allvarliga och inte är Licensgivarens fel), som gör det avsevärt svårare eller omöjligt för Licensgivaren att tillhandahålla tjänsten, ska ge Licensgivaren rätt att skjuta upp prestationen av förpliktelserna så länge hindret varar och under en lämplig uppstartsperiod.

Avsnitt 7 Ansvar

 1. Licensgivaren ska ha obegränsat ansvar där skada orsakas avsiktligt eller som ett resultat av grov vårdslöshet från Licensgivarens eller dess juridiska företrädares sida. Licensgivaren ska även ha obegränsat ansvar för skada som omfattar liv, kropp eller hälsa. Dessutom ska Licensgivaren vara ansvarig för garanterade funktioner i Appen och lagligen enligt tvingande rätt, i synnerhet produktansvarslagar och produktsäkerhetslagar.
 2. Dessutom ska Licensgivaren vara ansvarig för försumlig överträdelse av sådana skyldigheter om uppfyllandet av dessa skyldigheter är avgörande för avtalets korrekta uppfyllande och om kontraktsparten regelbundet förväntar att sådana skyldigheter uppfylls (“väsentliga skyldigheter”). Detta ansvar ska dock endast motsvara nivån på skador som typiskt sett kan förutses vid tidpunkten för avtalets ingående. I andra fall av försumlighet skall något ansvar inte finnas.
 3. Licensgivaren ska inte vara ansvarig för skador som härrör från felaktig konfiguration för vilken Licensgivaren inte är ansvarig eller från användning av enheter som inte uppfyller systemkraven.
 4. Licensgivaren ska inte vara ansvarig för tilläggskostnader och/eller indirekta skador som uppkommit under användningen av Appen (i synnerhet för kostnaden för dataöverföring via mobila kommunikationer inklusive roaming). Sådan friskrivning från ansvar ska inte vara tillämplig om Licensgivaren är skyldig till grov vårdslöshet eller uppsåt.

Avsnitt 8 Extraordinär rätt till uppsägning

Licensgivaren ska ha rätt att säga upp detta licensavtal med goda skäl, i synnerhet vid allvarligt brott mot dessa Användarvillkor eller upphovsrätterna tillhörande Appen.

Avsnitt 9 Slutliga bestämmelser

 1. Om enskilda bestämmelser i dessa Användarvillkor skulle vara eller blir ogiltiga ska de ersättas av bestämmelser som bäst motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen. Skulle en bestämmelse i dessa Användarvillkor vara eller bli ogiltig ska verkan av kvarstånde bestämmelser i dessa Användarvillkor eller i detta avtal i sin helhet förbli opåverkad.
 2. Användarvillkoren kan ändras eller kompletteras efter Licensgivarens gottfinnande i en sådan utsträckning som är skäligt för Licenstagaren. I sådant fall ska registrerad Licenstagaren meddelas härom skriftligen senast sex veckor före ändringen träder i kraft (t.ex. till den e-postadress som Licenstagaren uppgett eller via produktens informationstjänst). Ändrade eller kompletterade Användarvillkor ska gälla om Licenstagaren inte invänder innan de träder i kraft, efter att Licensgivaren särskilt meddelat Licenstagaren om konsekvenserna av att inte yttra sig härom. Om Licenstagaren invänder får Licensgivaren säga upp detta avtal med en uppsägningstid om en månad från meddelandet om invändningen.
 3. Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Tysklands lagar. Dock gäller tillämpliga tvingande bestämmelser och forum i en Licenstagares hemvist om denne är en konsument och bosatt inom EU. Om Licenstagaren är en näringsidakare, juridisk person eller särskild fond enligt offentlig rätt ska domssätet vara Frankfurt am Main, Tyskland.
ViCareVitotrolPlus-TOU_SE_sv Version 1.0 (2017-05-16)