Integritetspolicy för ViCare

Vi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Tyskland (“Viessmann”), tar hanteringen och skyddet av dina personuppgifter på största allvar och efterföljer dataskyddslagstiftningens bestämmelser.

Denna Integritetspolicy är tillämpbar på alla ViCare-applikationer (“appar”). Viessmann-appar kan innehålla länkar till hemsidor tillhörande andra tjänsteleverantörer, vilka inte omfattas av denna Integritetspolicy.

Registrering, överföring, lagring, bearbetning och annan användning av personuppgifter benämns nedan gemensamt ”behandling”.

Integritetspolicyn ger dig en överblick av vilken typ av data som hanteras av apparna och syftet med sådan hantering.

Principer för databehandling via apparna

Data som registreras av apparna eller som du uppger vid användning av apparna används endast för sådana syften som anges i denna Integritetspolicy och endast av oss, om du inte lämnat ditt samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen med verkan för framtiden. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att mejla: td@viessmann.com.

Lagrade personuppgifter kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke gällande lagring, om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med lagringen, eller om lagring av uppgifterna inte är tillåtet av andra lagliga grunder. Där så krävs med anledning av en lagstadgad lagringsperiod kommer uppgifterna inte raderas utan bevaras för annan användning. Det är inte obligatoriskt att radera anonyma uppgifter.

Automatisk databehandling vid åtkomst till apparna

Vi hanterar automatiskt uppgifter i loggfiler som överförs till våra servrar av apparna. Detta är tekniskt nödvändigt för apparnas drift och har till enda syfte att säkerställa apparnas funktionalitet. Följande information lagras automatiskt i servrarnas loggfiler:

  • vilket operativsystem som används av den mobila användarenheten
  • din mobils och enhets IP-adresser- tidpunkten för serverförfrågan
  • den mobila användarenhetens ID

Denna information kombineras inte med information från andra källor.

IP-adress

IP-adressen är den internationellt använda unika identifieraren för källan till din internetuppkoppling vid tidpunkten för tilldelning av din internetleverantör. Den vanligaste formen (IPv4) består av fyra separata nummersekvenser åtskilda av punkter. Som en privat användare kommer du generellt sett använda en IP-adress som inte är bestående eftersom den endast tillfälligt tilldelats dig av din tjänsteleverantör (“dynamisk IP-adress”). Med en permanent tilldelad IP-adress ("statisk IP-adress"), är i princip en tydlig allokering av användardata möjlig. Förutom i syfte att förhindra obehörig åtkomst till vår hemsida använder vi inte sådana personuppgifter, utan endast för att anonymt utvärdera vilka av våra webbsidor som använts oftast, hur många gånger hemsidan besöks dagligen, och liknande information.

Databehandling som del i kommunikation med värmegeneratorer

Syftet med appen är att kontrollera och analysera Viessmanns värmegeneratorer. När en värmegenerator har aktiverats genom användning av motsvarande kommunikationskomponent (såsom VitoConnect) i din app, överförs dess konfiguration och operativ data, registrerade fel, konfigurationsinställningar, temperaturprofil (gemensamt benämnt “värmedata") till Viessmanns servrar, som drivs av Viessmann IT Service GmbH, belägna i Europeiska unionen,, som en del av beställd databehandling, och kommer att lagras där. Appen läser in data och gör sådan data tillgänglig, tillsammans med funktioner som baseras på sådan data.

När du skapar ett användarkonto samtycker du till att värmedata används och sprids enligt följande:

  1. Datan används för att tillhandahålla app-funktioner, skapa pushmeddelanden (t.ex. varningar, underhåll, systemfel), öka systemets driftsäkerhet, förbättra systemeffektivitet, korrigera brister och förbättra service och systemutveckling genom långsiktig forskning. Datan kommer att behandlas av följande företag inom Viessmann-koncernen för följande syften, allt inom ramen för personuppgiftbiträdesavtal med Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (drift av appen); Viessmann Deutschland GmbH (försäljning och teknisk support för värmeingenjörer ); Viessmann Heiztechnik GmbH (vidare utveckling av appen).
  2. Om du har aktiverat sådan funktion i appen kommer värmedata, värmegeneratorns adress, ditt namn och telefonnummer överföras till en av dig i appen godkänd specialisthantverkare. Du kan återkalla detta godkännande i appen närsomhelst och därigenom hindra uppgifterna från att överföras.
  3. Det är i appen möjligt för dig att godkänna andra användare av din värmegenerator. Efter godkännande kommer värmedata överföras från din värmegenerator till dessa användare. Du kan återkalla detta godkännande i appen närsomhelst och därigenom hindra data från att överföras.
  4. Användandet och det eventuella överförandet av data i ett format som endast använder en pseudonym utförs i syfte att öka säkerheten för systemanvändning, förbättra systemeffektivitet, korrigera fel, och förbättra service och systemutveckling av andra företag i Viessmann-koncernen på uppdrag av Viessmann Werke GmbH & Co KG (beställd databehandling). Resultatet av dessa analyser kan komma att överföras till andra företag i Viessmann-koncernen inom ramen för personuppgiftbiträdesavtal, där pseudonymen kan tas bort så att informationen kan användas av dessa företag inom ramen för appens användningsvillkor och denna Integritetspolicy.Användande av en pseudonym innebär att varken tredje part eller några andra företag i Viessmann-koncernen kan hänföra systemdata till dig personligen. Personuppgifter (såsom namn, adress, systemanvändare) kommer inte att överföras. Viessmann garanterar att inga andra företag ges tillgång till data utan pseudonymer, förutom de tidigare omnämnda koncernföretagen.
  5. Användandet och det eventuella överförandet av data i ett format som endast använder en pseudonym utförs i syfte att öka säkerheten för systemanvändning, förbättra systemeffektivitet, korrigera fel, och förbättra service och systemutveckling av andra företag och tredje part. Användande av anonym data innebär att varken tredje part eller Viessmann kan hänföra systemdata till dig personligen och sådandata kan inte heller hänföras till dig retroaktivt. Personuppgifter (såsom namn, adress, systemanvändare) kommer inte att överföras.
  6. Personuppgifter kan också komma att användas för att utvärdera garantianspråk och för att skydda Viessmann mot obehöriga fordringar.

Databehandling som del av användarkontot

När du registrerat dig för ett användarkonto kan du ha godkänt användning av uppgifter du angett för att driva appen. Sådan information innefattar framförallt din e-postadress, din värmegenerators adress, ditt namn och ditt telefonnummer.

I enlighet med samtycke du kan ha gett kan din e-postadress komma att användas i syfte att skicka produktinformation och marknadsföring, såväl som marknadsundersökningar och opinionsundersökningar från Viessmann Werke GmbH & Co KG. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

I enlighet med samtycke du kan ha gett kan ditt telefonnummer komma att användas för samtal angående produktinformation och marknadsföring, såväl som marknadsundersökningar och opinionsundersökningar från Viessmann Werke GmbH & Co KG. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Andra företag i Viessmann-koncernen får endast använda ditt telefonnummer för marknadsföringssamtal och din e-postadress för e-postmarknadsföring om de agerar på uppdrag av Viessmann Werke GmbH & Co KG inom ramen för ett personuppgiftbiträdesavtal.

Användande av AppSee och Firebase

Viessmann använder analysverktygen AppSee och Firebase i apparna för att analysera dinanvändning av apparna. Data som tillhandahåll och används registreras och lagras helt anonymt. Under vissa omständigheter kan sådan data även komma att lagras utanför Tyskland eller EU (efter fullständig anonymisering).

Användande av cookies

Apparna använder cookies, dvs. textfiler som skapas vid varje inloggning för att autentisera användaren. Dessa filer lagras på användarenheten och raderas när användaren loggar ut ur kontot.

Rätt till information, radering

Du har rätt till information om vilka uppgifter som lagras avseende dig personligen, dess ursprung och dess mottagare, liksom syftet med sådan lagring. Därtill har du, baserat på lagstadgade bestämmelser, rätt att korrigera, blockera och radera personuppgifter.

Ytterligare information

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi är därför alltid tillgängliga för att diskutera med dig och besvara alla frågor du kan ha om hanteringen av dina personuppgifter. Om du har frågor som inte besvarats i denna Integritetspolicy eller om du behöver ytterligare information vid något annat tillfälle, tveka inte att kontakta oss:

Ansvarig myndighet i den europeiska dataskyddslagstiftningens mening
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Germany
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
Mejl: datenschutz@viessmann.com

Säkerhetsmeddelande

Vi gör vårt yttersta för att spara dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part genom att ta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi kan inte garantera fullständig datasäkerhet vid e-postkommunikation, så vi rekommenderar användning av postgång för sändande av konfidentiell information.

ViCareVitotrolPlus-PP_SE_sv Version 2.1 (2017-09-14)