Användarvillkor för ViStart

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), överlåter som licensgivare ("Viessmann" eller "licensgivaren") till dig, licenstagaren, användningen av Viessmann ViStart-programmet via länk eller som app ("ViStart") i enlighet med dessa användarvillkor. ViStart riktar sig uteslutande till företag(are). Genom att installera appen försäkrar du att du är yrkesverksam inom VVS. Dessa användarvillkor riktar sig uteslutande till företag(are). Företag(are) är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättshandling sluts, agerar som företrädare för sin verksamhet (artikel 14 punkt 1 i BGB, den tyska civillagen).

§1 Omfattning

Dessa användarvillkor gäller för ViStart 
Det kostar ingenting att använda ViStart. Det krävs registrering för att använda ViStart. Licensgivaren har alltid rätt att sluta att tillhandahålla dessa erbjudna kostnadsfria tjänster, såvida ingenting annat avtalats med licenstagaren.

§2 Uppdateringar

 1. Licensgivaren tillhandahåller uppdateringar för ViStart för installation för att: garantera ViStarts säkerhet, möjliggöra ändring av funktionerna för anläggningar, åtgärda eventuella fel och för att anpassa ViStart till den tekniska utvecklingen. Om licenstagaren använder ViStart som app installerar licenstagaren som minimum och utan dröjsmål sådana uppdateringar som gäller ViStarts säkerhet och har motsvarande beteckning.
 2. Licensgivaren kan anpassa omfattningen av ViStarts funktioner, såvida inte funktionaliteten begränsas väsentligt av detta. Licensgivaren meddelar licensgivaren om alla sådana anpassningar i förväg. Licensgivaren rekommenderar att alla uppdateringar alltid installeras utan dröjsmål. 
 3. Licenstagaren godtar att licensgivaren endast tillhandahåller den aktuella versionen av ViStart. 
 4. Om licenstagaren inte installerar uppdateringar inom två veckor efter en påminnelse i ViStart och till licenstagarens e-postadress kan licensgivaren säga upp detta avtal och radera det tillhörande användarkontot.
 5. De tjänster som tillhandahålls via ViStart är felfria om de utför de funktioner som anges i den för närvarande gällande produktbeskrivningen av ViStart eller som har avtalats separat. Licensgivaren utfäster ingen garanti för att ViStarts funktioner motsvarar licenstagarens krav, såvida inget annat avtalats.
 6. Licensgivaren åtgärdar anmälda fel i form av en uppdatering för ViStart i den utsträckning som ett anmält fel kan återskapas. Licenstagaren ska ge tillräckliga beskrivningar av fel. Om de tjänster som tillhandahålls av licensgivaren innehåller fel kommer felet att åtgärdas av licensgivaren inom en angiven frist genom reparation av funktionen i ViStart, om reparationsarbetet omfattas av avtalet. Om reparationen misslyckas har licenstagaren endast rätt till uppsägning.
 7. I överensstämmelse med det nummer som anges före felindikeringarna ska dessa skickas till licensgivaren så snart som möjligt.
 8. Licenstagaren ska på rimligt sätt hjälpa licensgivaren att identifiera ett fel, t.ex. genom pappersutskrifter eller systembeskrivningar.
 9. Det finns inte något anspråk från licenstagarens sida på uppdateringar med syftet att bygga ut funktionerna.

§3 Användarrättigheter

 1. ViStart skyddas av upphovsrättslagen. ViStart innehåller komponenter som är licensierade som program med öppen källkod (hädanefter "komponenter med öppen källkod") och komponenter som uteslutande får användas enligt licensvillkoren i paragraf 3.2–3.7 (hädanefter "äganderättsskyddade komponenter"). Komponenterna med öppen källkod är förtecknade i en meny i appen med respektive relevant licenstext (i Android i appinställningarna under menypunkt "Öppen källkod, licensvillkor" och i iOS i originalinställningarna (iOS) under menypunkt "ViStart" -> "Öppen källkod, licensvillkor"). Licenstagaren kan granska upphovsrättsmärkningar, licenstexter, ansvarsfriskrivningar och eventuell ytterligare information enligt de tillämpliga licenserna för öppen källkod under menypunkten i appen.
 2. Licensgivaren beviljar inte licenstagaren några användarrättigheter till de äganderättsskyddade komponenterna utöver dem som gäller avsedd användning för idrifttagande av Viessmann-enheter. Omfattningen av den avsedda användningen framgår av dessa användarvillkor och eventuella separata avtal. All ytterligare användning, ändring eller duplicering är förbjuden. 
 3. Med registreringen beviljar licensgivaren licenstagaren enkla användarrättigheter för de äganderättsskyddade komponenterna i ViStart på enheter med stöd för detta, uteslutande för användning i samband med Viessmann-enheter. 
 4. Licenstagaren får använda de äganderättsskyddade komponenterna i ViStart på varje enhet som beskrivs i de aktuella produktdokumenten, som du hittar här (OBS INFOGA LÄNK). För användningen av ViStart ska de system- och programvarukrav som anges av licensgivaren efterlevas i sin respektive aktuella form i produktdokumenten. Programvara och tjänster från tredje part, vilka ViStart ska fungera ihop med, får endast användas efter licensgivarens godkännande. Ansvaret för att systemkraven efterlevs ligger helt och hållet på licenstagaren.
 5. Licenstagaren har inte rätt att bearbeta de äganderättsskyddade komponenterna i ViStart eller företa några ändringar av dem. Källkoden förblir enbart licensgivarens egendom. De befogenheter som licenstagaren har enligt paragraf 69d och 69e i den tyska upphovsrättslagen (Urheberrechtsgesetz, UrhG) påverkas inte av detta. Om licenstagaren utför ändringar av de äganderättsskyddade komponenterna i ViStart, t.ex. genom användning av egen programvara, har licensgivaren rätt att omedelbart spärra dennes konto. Licensgivaren är inte ansvarsskyldig för skador som uppstår till följd av en sådan ändring. 
 6. Licenstagaren har inte befogenhet att avlägsna eller ändra upphovsrättsmärkningar, varumärken, ägandeuppgifter eller andra karakteristika för identifiering av ViStarts äganderättsskyddade komponenter och licensgivaren. För ändring och avlägsnande av upphovsrättsmärkningar, varumärken, ägandeuppgifter och andra karakteristika för identifiering av komponenterna med öppen källkod gäller uteslutande respektive tillämplig licens för öppen källkod.
 7. Licenstagaren har rätt att möjliggöra användning av ViStart för sina medarbetare om dessa registreras som användare av ViStart med för- och efternamn samt e-postadress och licenstagaren säkerställer att medarbetarna efterlever dessa användarvillkor. Det tillkommer enbart licensgivaren att bevilja ytterligare användarrättigheter till de äganderättsskyddade komponenterna i ViStart. Licenstagaren förpliktigar dessutom sina medarbetare att efterleva gällande dataskyddsrättsliga krav, instruerar om dessa och dokumenterar detta på lämpligt sätt. Licenstagaren är ansvarig för brott mot användarvillkoren, såväl egna sådana som från medarbetarnas sida, och meddelar utan dröjsmål licensgivaren om överträdelser. Vidare är det inte tillåtet att återge användarrättigheterna för tredje part.
 8. Licenstagaren har likaså rätt att använda komponenterna med öppen källkod i den omfattning som beskrivs i punkt 3.2–3.7. Licenstagaren kan erhålla mer omfattande användarrättigheter till komponenterna med öppen källkod från respektive rättighetsinnehavare om licenstagaren sluter licensavtal med denne enligt villkoren i respektive licens för öppen källkod. I detta fall bestäms inte användningen av komponenterna med öppen källkod av detta avtal, utan lyder enbart under respektive tillämplig licens för öppen källkod.
 9. Upphovsmännen bakom komponenterna med öppen källkod frånsäger sig allt ansvar för den programvara som har tillgängliggjorts kostnadsfritt av dem. Viessmann är skyldigt att här tydligt informera om denna ansvarsfriskrivning. Den exakta texten för respektive ansvarsfriskrivning finns tillgänglig för licenstagaren under menypunkten i appen (se punkt 3.1). Ansvarsfriskrivningarna avser endast upphovsmännens ansvar och de berörda respektive komponenterna med öppen källkod. Garantirättigheter från Viessmann begränsas inte av dessa ansvarsfriskrivningar.

§4 Tillgänglighet

Licensgivaren garanterar en tillgänglighet på i genomsnitt 98,5% per år. Underhåll (max. 5 timmar/vecka i genomsnitt per år) som aviserats minst sju (7) dagar i förväg räknas inte in i detta. Licensgivaren bemödar sig om att utföra underhåll vid tidpunkter då ViStart endast sällan används. 

§5 Installation

För ändamålsenlig användning av ViStart måste ViStart installeras. 

§6 Registrering

 1. För ändamålsenlig användning av appen är licenstagaren skyldig att registrera sig och öppna ett användarkonto. I samband med detta ska korrekt och fullständig information om identitet, e-postadress och, i förekommande fall, kundnummer samt övriga användardata som installationsort anges och uppdateras i händelse av ändringar.
 2. Licensgivaren kan spärra ett användarkonto om det finns uppgifter om att användarkontot använts utan tillstånd och/eller det förekommer eller görs försök att från användarkontot få obehörig åtkomst till appen eller licensgivarens bakomliggande system ("hackning"). Licensgivaren meddelar i ett sådant fall den berörda licenstagaren omgående på den e-postadress som denne uppgett i användarkontot och möjliggör åtkomst igen genom upprättande av ett nytt användarkonto, om det föreligger sannolika fakta som tyder på att licenstagaren försökt att få obehörig åtkomst till licensgivarens system.

§7 Ansvar

 1. Licensgivaren är ansvarsskyldig utan begränsningar vid uppsåtliga brott mot eller grav försumlighet av skyldigheterna, skada på liv, lem och hälsa, samt inom ramen för tvingande lagar, i Tyskland t.ex. Produkthaftungsgesetz eller Produktsicherheitsgesetzen (produktansvarslagen respektive produktsäkerhetslagarna). Dessutom är licensgivaren ansvarig inom ramen för de av denne övertagna garantierna.
 2. Därutöver är licensgivaren ansvarig vid mindre försumliga brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, dock begränsat till sådana skador som normalt sett kan förutses. Detta är sådana skyldigheter som innebär att ett korrekt uppfyllande av avtalet över huvud taget är möjligt och som avtalspartnern i ordinarie fall kan förlita sig på efterlevs. Ansvarsskyldighet för annan smärre försumlighet är utesluten.
 3. Om en ansvarsskyldighet är utesluten enligt de föreliggande bestämmelserna gäller detta på samma sätt licensgivarens ställföreträdande representanter.
 4. Licensgivaren ansvarar inte för skador som uppstått genom en felaktig inställning i ViStart och som licensgivaren inte kan tillskrivas. 
 5. I händelse av force majeure (inklusive strejk, lockout och liknande omständigheter, i den mån de är oförutsägbara, allvarliga och ofrivilliga) som väsentligt försvårar eller gör det omöjligt för licensgivaren att utföra tjänsten i fråga, har licensgivaren rätt att skjuta upp fullgörandet av sina skyldigheter så länge hindret föreligger och lägga till en rimlig ledtid.
 6. Systemkraven står i respektive aktuella produktdokument, som finns här (OBS LÄNK). Licensgivaren påtar sig inget ansvar för eventuella följder, särskilt inte för felaktiga eller ofullständiga indikeringar eller funktioner som uppstår på grund av att nämnda systemkrav inte efterlevs.

§8 Licensgivarens underhållsplikt samt säkerhet

 1. Licenstagaren är skyldig att använda licensgivarens tjänster på lämpligt sätt och möjliggöra erkända grundprinciper för datasäkerhet. Licenstagaren är i synnerhet skyldig att: inte missbruka licensgivarens tjänster och enbart använda dem i enlighet med tillämpliga nationella och internationella lagar och föreskrifter, i synnerhet inte kränka några rättigheter för tredje part, t.ex. personliga rättigheter, upphovsrättigheter, varumärkes- och namnrättigheter samt andra immateriella rättigheter för tredje part, endast tillhandahålla information eller filer relaterade till egna verksamhetsändamål, inte använda några lösenord/kodnummer (PIN) som exempelvis motsvarar egna namn eller födelsedata eller för närstående personer, eller som används för åtkomst till andra tjänster, hålla lösenord/kodnummer (PIN) hemliga, respektive utan dröjsmål ändra eller uppmana till ändringar om det finns misstanke om att obehörig tredje part fått kännedom därom, samt, när det gäller data som licenstagaren laddar upp på ViStart, först kontrollera integriteten för filer och/eller datormaskinvara och -programvara vad beträffar skadliga komponenter med ett aktuellt kontrollprogram med avseende på virus, maskar, trojanska hästar och liknande, och endast ladda upp filer som är fria från sådana komponenter. Om licensgivaren upptäcker sådana data eller komponenter kommer denne att utan dröjsmål informera licenstagaren om detta. Om funktionen eller integriteten för licensgivarens tjänster eller tredje parts utrustning utsätts för omedelbar risk på grund av sådana data eller komponenter kan licensgivaren radera sådana data eller komponenter för att undvika skador, även utan föregående meddelande till licenstagaren, om risken inte kan åtgärdas på annat sätt med rimlig ekonomisk och tidsmässig insats.
 2. Om det finns uppgifter om användning som strider mot detta användaravtal har licensgivaren rätt att, efter avvägning av överträdelsens omfattning gentemot licenstagarens intressen, spärra åtkomsten till ViStart för licenstagaren och/eller enskilda medarbetare tills uppgifterna vederlagts. Licenstagaren informeras om detta. Om detta leder till att licenstagaren inte längre kan använda ViStart har licenstagaren tillgång till en extraordinär uppsägningsrätt. 

§9 Avtalets löptid och uppsägning

 1. Avtalet ingås på obestämd tid. Det kan när som helst sägas upp till slutet av en månad med en månads varsel. Uppsägning på grund av viktigt skäl förblir opåverkad.
 2. Licensgivaren har rätt att säga upp detta licensavtal på grund av viktigt skäl, i synnerhet vid allvarlig förseelse mot dessa användarvillkor eller brott mot licensgivarens upphovsrättigheter till ViStart. Vid en uppsägning upphör licenstagarens samtliga användarrättigheter.
 3. I mindre svåra fall kan licensgivaren ge licenstagaren en tidsfrist för att vidta åtgärder. Vid upprepade förseelser har licensgivaren rätt att säga upp avtalet utan frist.

§10 Ändringar av dessa användarvillkor

Användarvillkoren kan ändras eller kompletteras i rimlig omfattning för licenstagaren efter licensgivarens eget gottfinnande. I detta fall informeras registrerade licenstagare skriftligen minst sex veckor innan ändringen träder i kraft (t.ex. via den e-postadress som licenstagaren tillhandahållit eller via produktens informationstjänst). De ändrade eller kompletterade användarvillkoren gäller, såvida inte licenstagaren invänder mot detta innan de träder i kraft, efter det att licensgivaren uttryckligen upplyst licenstagaren om konsekvenserna av att denne inte yttrar sig. Om licenstagaren inte samtycker kan licensgivaren säga upp detta avtal med en månads frist efter det att invändningen framförts.

§11 Personuppgiftsskydd

 1. I ViStarts integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter relaterade till användaren som samlas in automatiskt av ViStart inom ramen för användningen av ViStart. Viessmann ansvarar för denna databehandling.
 2. För att bland annat skydda Viessmann och dess intresseföretag registreras användningen av ViStart. Detta beskrivs mer ingående i ViStarts integritetspolicy.
 3. Om licenstagaren sparar personuppgifter om slutkunder i appen (t.ex. kunders namn eller adresser) är licensgivaren ansvarig för dessa i enlighet med dataskyddsförordningen och kontrollerar självständigt att dataskyddsförordningens bestämmelser efterlevs. Uppgifterna om slutkunder sparas uteslutande på licenstagarens enhet. Viessmann behandlar inte uppgifter om slutkunder.

§12 Slutbestämmelser

 1. Om någon del av användarvillkoren i detta avtal är eller blir verkningslös ska en bestämmelse träda in i dess ställe som ligger så nära verksamhetssyftet för det verkningslösa användarvillkoret som möjligt. Om ett användarvillkor är eller blir verkningslöst påverkar inte det de övriga användarvillkorens eller avtalens giltighet.
 2. Tysk rätt gäller, exklusiv domstol är Frankfurt am Main, under förutsättning av licenstagaren är företagare, en juridisk person i enlighet med offentlig rätt eller en särskild enhet enligt offentlig rätt.