Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Hur fyller man på vatten i elementen?

Fråga en expert om råd
Bild: © Zvone / Shutterstock.com

För att värmen ska kunna nå alla rum från pannrummet eller tvättstugan behöver värmesystemet ett visst systemtryck. Om detta är för lågt kan det ha en negativ inverkan på värmeeffekten. Möjliga konsekvenser är kalla, t.ex. elementen, och irriterande ljud från värmesystemet. Slutligen, om systemtrycket är för lågt kommer värmepumpen/pannan inte längre att fungera optimalt, vilket leder till onödiga uppvärmningskostnader. Därför är det viktigt att fylla på värmesystemet med vatten när systemtrycket sjunker för lågt.

  

Vilken roll spelar vattentrycket för uppvärmning?

En värmegenerator behövs för att värma upp rummen till behagliga temperaturer även under den kallaste vintern. Denna värmer värmevattnet till den nödvändiga framledningstemperaturen innan det transporteras till rummen. En circulationspump ansvarar för att transportera vattnet från värmegeneratorn (vanligen på nedre våningen) till radiatorerna. Den måste bygga upp ett visst tryck så att värmevattnet kan övervinna höjdskillnaden. Enheten som används för detta tryck kallas bar. En bar motsvarar ungefär lufttrycket på jordens yta. Förutom höjdskillnaden finns det tryckförluster i rören, rördelar och själva värmeytorna, som också måste kompenseras.

  

Varför förlorar värmesystemet överhuvudtaget tryck?

En värmekrets är teoretiskt sett ett slutet system. I praktiken kommer dock luft in i värmerören på olika sätt och det bildas bubblor. Luftbubblorna minskar värmeeffekten och orsakar dessutom irriterande ljud. För att eliminera detta måste elementerna luftas då och då. En viss mängd värmevatten läcker dock alltid ut i samband med detta. Detta innebär att systemet förlorar vatten varje gång det luftas, vilket gör att trycket i systemet sjunker. Därför måste värmesystemet fyllas på med vatten då och då. Andra möjliga orsaker till tryckförlust i värmesystem är en underdimensionerad säkerhetsventil (ganska sällsynt), ett felaktigt eller defekt membranexpansionskärl (DEV) och andra läckor.

Erfarenheten har visat att den vanligaste orsaken, bortsett från läckage, är att förtrycket i expansionskärlet inte längre är korrekt (detta kontrolleras och korrigeras vid underhåll) eller att membranet är felaktigt och att DEV är full av vatten.

Hur beräknar jag det optimala systemtrycket?

Hur högt systemtrycket måste vara, eller hur många bar som värmesystemet måste fyllas till, är olika i varje enskilt fall. Formeln som krävs för detta är dock relativt enkel: för att fastställa det optimala systemtrycket måste höjdskillnaden mellan värmeproducenten och den högsta radiatorn multipliceras med 0,1. Lägg till 0,5 bar till resultatet för att kompensera för eventuella tryckförluster.

Formel

Systemtryck = höjdskillnad (meter) x 0,1 (ingen enhet) + 0,5 (bar)

Här är ett exempel

Höjdskillnaden mellan värmegeneratorn och den högsta radiatorn är 10 meter. Utifrån detta bör därför det lägsta systemtrycket vara 1,0 bar (10 x 0,1). När toleransen på 0,5 bar läggs till blir resultatet ett systemtryck på 1,5 bar.

Fylla på värmevatten i 4 steg

Om du vill fylla på värmevattnet och på så sätt öka trycket i systemet är det bäst att anlita en installatör. Om det inte görs på rätt sätt kan nämligen värmesystemet skadas av förorenat vatten. En Viessmann-handelspartner vet däremot exakt vad man ska tänka på när man fyller på värmevattnet. Det är viktigt att iaktta följande punkter:

  • Vattnet måste vara klart och fritt från avlagringar.
  • Under inga omständigheter får värmevattnet komma in i varmvattenkretsen under påfyllningen.

Följande anvisningar för påfyllning av värmevatten är avsedda för anläggningsägare som har utfört detta arbete flera gånger tidigare.

  1. Stäng av cirkulationspumpen och öppna alla termostatventiler helt. Du kan nu lufta alla radiatorer. För fastigheter som är spridda över flera våningar är det bäst att börja från botten.
  2. Kontrollera vattentrycket - antingen på värmeproducentens användargränssnitt eller på tryckmätaren. Den senare har vanligtvis markeringar som markerar det ideala systemtrycket i färg.
  3. Vanligtvis har installatören monterat en påfyllningsventil vid värmepumpen/pannan. Fyll systemet genom att öppna ventilen. Då  påfyllningsventiler på värmesystemet kan monteras på olika sätt är det svårt att exakt beskriva detta steg. Kontakta din installatör om du är osäker.  
  4. När användargränssnittet eller tryckmätaren visar det önskade värdet kan du stänga ventilen. För att se till att ingen luft har tillförts systemet kan du lufta radiatorerna igen.

Viktigt: Systemtrycket ska vara konstant efter påfyllning och får inte understiga 1,3 bar. Om så är fallet har arbetet lyckats. Om trycket fortsätter att sjunka kan det finnas ett tekniskt fel. Kontakta i så fall din installatör.

Bild: © Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Hur ofta ska jag fylla på värmevatten i elementen?

Hur ofta värmesystemet behöver fyllas på med vatten måste avgöras för varje enskilt system. Förutom själva värmesystemets kondition spelar även andra faktorer som frekventa avluftningar eller tekniska komponenter som expansionskärlet en roll. Under uppvärmningssäsongen är det lämpligt att regelbundet kontrollera trycket i värmesystemet.

Teckna ett underhållsavtal och njut av sinnesfrid

Oavsett om det handlar om att fylla på värmevattnet eller kontrollera säkerhetsutrustningen - i många fall är det värt att teckna ett underhållsavtal med din lokala entreprenör. En värmespecialist kommer då förbi med jämna mellanrum för att se till att ditt system fortsätter att fungera som det ska. Vid behov kommer teknikern att justera systemtrycket till det ideala värdet.