Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Värmepumpars elförbrukning

Fråga en expert om råd

Det finns en oro över att den globala uppvärmningen ökar, och med den växer det ökande trycket på energikonsumenter att minska mängden koldioxid (CO2) som släpps ut i atmosfären varje år. Även om detta ansvar delvis kan hamna på slutanvändaren är det också upp till produkttillverkare ta fram bättre och mer miljövänliga produkter som kan användas i hem och hos företag.

I Sverige använder många fjärrvärme eller någon typ av panna. Ett bra alternativ till detta är en  värmepump. Värmepumpar genererar inte koldioxid, men de använder fortfarande ström för att arbeta. I dagsläget genererar elproduktion världen över massor av växthusgasutsläpp på grund av förbränning av fossila bränslen. Så även om värmen i hemmet är från förnybar energi från mark, vatten eller luft så kan värmepumpen fortfarande arbeta med ström från fossila bränslen.

För att en värmepump ska kunna använda endast förnybar energi, bör elen som den använder fås från någon typ av förnybar källa, exempelvis sol- eller vindkraft. Använder du el från en sån källa gör du din värmepump 100% CO2-neutral. Enligt European Heat Pump Association bidrar faktiskt värmepumpar till en årlig minskning av 916 miljoner ton koldioxidutsläpp i EU. Se mer nedan om hur mycket el en värmepump använder och hur du kan sänka din elräkning.  

Hur mycket el drar en värmepump?

Effektiviteten hos en värmepump mäts med något som kallas COP (Coefficient of Performance). Denna enhet bestäms genom att mäta mängden energi som matas in (i detta fall el) och mängden energi (värme) som matas ut. Exempelvis kan en värmepump med COP på 3 skapa 3 kW värme från varje 1 kW el som används.

En genomsnittligt hushåll kräver cirka 12 000 kilowattimmar (kWh) värme per år, så för att uppnå detta skulle en värmepump med ett COP på 3 använda 4 000 kW el årligen. Ditt hushåll kan se annorlunda ut när det kommer till hur många kWh som behövs för uppvärmning: totala storleken på huset, hur väl isolerat det är och hur mycket varmvatten som används. Hur många kWh som behövs för värmepumpen beror på hur effektiv den är. En värmepump med ett COP på 4 skulle använda mindre el för att producera samma mängd värme.

I Sverige kostar el cirka 1,5 kr per kWh för de flesta villor. Detta innebär att en värmepumps driftskostnader kan bli cirka 18 000 kr per år. Fördelen är att du inte behöver betala för fjärrvärme, olja, gas eller andra uppvärmningskostnader eftersom värmepumpen nu hanterar det.

Hur sänker jag min elräkning med en värmepump?

Även om dina energiräkningar kommer att minska om du byter till en värmepump kommer du att se en ökning av din elanvändning. Lyckligtvis finns det några sätt du kan begränsa din värmepumps energiförbrukning och sänka dina elräkning.

Först bör du undvika att ändra den inställda temperaturen. Genom att ofta vrida temperaturen upp och ner beroende på hur varm eller kall du känner dig, kommer värmepumpen att använda mer kraft. Den kommer att använda mindre ström när den håller samma temperatur. Ett tips är alltså att ställa in en viss temperatur och sedan försöka undvika att ändra den och ha koll på temperaturen med en ViCare  app.

Tänk också på att sänka din temperatur med en grad kan leda till en minskning av dina energiräkningar med up 2,5%, så du kan till exempel ändra temperaturen till 20 °C från 21 °C.

Ett annat tips är att kontrollera varmvattentemperaturen. Om denna ställs in för högt kommer din värmepump att använda mer energi för att få vattnet till rätt temperatur.

Felaktigt underhåll av din värmepump kan i värsta fall leda till en ökning av dina energiräkningar med 25%. För luftvärmepumpar kan blockerade och smutsiga filter minskar mängden luftflöde som kan passera genom systemet och detta kan skada prestandan. Det är också värt att kontrollera fläkten regelbundet för att säkerställa att det inte finns något skräp, till exempel löv som sitter fast i den. Sådana fel gör att värmepumpen får arbeta hårdare än nödvändigt. Stäm av med din installatör hur ofta värmepumpen bör servas.

Täcka värmepumpens elbehov själv

Slutligen kan många värmepumpar, inklusive de från Viessmann, kombineras med  solceller. Genom att använda el som produceras på plats kan du minska dina energiräkningar samtidigt som du minskar koldioxidavtrycket. Man har räknat på att att användning av solceller med solpaneler kan minska driftskostnaderna för din värmepump med upp till 40%. Även om det krävs en investering att ha solceller, skulle du förmodligen tjäna tillbaka kostnaden inom några år.

Minska elräkningen på andra sätt

Om du vill minska din elförbrukning finns det andra saker du kan prova som inte nödvändigtvis involverar din värmepump. Du kan byta glödlampor till en energisnål variant. De håller inte bara längre utan de sparar också pengar varje år. När det gäller hushållsapparater, till exempel en tvättmaskin och diskmaskin, se till att de är fulla innan du sätter på dem - det är bättre att tvätta en full maskin istället för flera mindre. Isoleringen i hemmet är också en viktig punkt, ju mer värme som sipprar hur bostaden desto mer måste tillföras för att hålla uppe temperaturen.

Faktorer som påverkar värmepumpens energiförbrukning

Beroende på värmekälla behöver en värmepump 20-25 procent el som drivkraft för att generera värme från luft, jord eller vatten. Detta innebär att för att producera tio kilowattimmar användbar värme behövs cirka två kilowattimmar (kWh) el. Den årliga förbrukningen av en värmepump beror på olika påverkansfaktorer. Bland de viktigaste är följande:

  • Typ av värmepump
  • Säsongseffektfaktor
  • Värmebehov

Den värmekälla som ett värmepumpsystem kan utnyttja påverkar elkostnaderna. Som en allmän regel: En luftvärmepump har en högre elförbrukning än en värmepump med saltvatten eller vatten. Detta beror på att jord och vatten avger värme relativt jämnt under hela året. Temperaturen i luften varierar mer. Det behövs mer energi för att tillgodose värmebehovet, särskilt under vintermånaderna. Å andra sidan kan luftvärmepumpar installeras nästan var som helst, de kräver inget myndighetsgodkännande och är billigare att köpa och installera. Detta beror på att det varken krävs någon borrning eller grävning för värmeåtervinningen.

Säsongseffektfaktorn (SPF) behövs för att grovt beräkna värmepumpens energiförbrukning. Den ställer den värmeenergi som genereras i förhållande till den elektriska energi som används. Med en säsongsprestandafaktor på fyra producerar värmepumpen till exempel fyra kWh värmeenergi från en kWh el. Följaktligen är värmepumpen effektivare och energisnålare ju högre SPF-värdet är.  

Observera: Den beräknade säsongseffektfaktorn är en teoretisk siffra. Beräkningen bygger på standardvärden som rumstemperatur, varmvattenförbrukning, klimatzoner och ventilationsvanor. I praktiken kan SPF avvika från det teoretiskt bestämda värdet.    

Förutom säsongsprestandafaktorn kan även prestandakoefficienten (COP) anges för värmepumpar. Denna anger också förhållandet mellan tillförd och förbrukad energi. COP är dock endast giltig för en viss tidpunkt, till exempel för en lufttemperatur på 15 grader Celsius och en framledningstemperatur på 35 grader Celsius. Detta innebär att det bara är en ögonblicksbild.

Förutom säsongsfaktorn och värmekällan är det individuella värmebehovet en avgörande faktor för värmepumpens energiförbrukning. Nivån på värmebehovet beror på de boendes individuella användarbeteende och byggnadens energiläge. Äldre byggnader som inte har moderniserats har till exempel ett högre värmebehov än välisolerade nya byggnader. Sist men inte minst spelar det roll om värmepumpen endast används för att generera rumsuppvärmning eller även för att värma varmvatten. Det är därför inte möjligt att göra ett generellt uttalande.

Beräkning av värmepumpens energiförbrukning

Tre variabler behövs för att grovt bestämma värmepumpens energiförbrukning: värmeeffekt, säsongseffekt och drifts- eller uppvärmningstimmar. Beräkningen görs med följande formel:

Värmepumpens effektförbrukning = värmeeffekt/SPF x drifttimmar.

Exempel på beräkning: Om en värmepump på 10 kilowatt och en SPF på 4,0 går 2000 timmar per år, behöver den 5000 kilowattimmar (10 / 4,0 x 2000 = 5000 kWh).

Om systemägare vill beräkna den årliga elkostnaden kan de multiplicera summan med kilowattpriset:

Elkostnad för värmepumpen = elförbrukning x kilowattimmarskostnad.