Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Värmepumpar: fördelar och typer

Fråga en expert om råd

Värmepumpar är förstahandsvalet för dem som vill minska på sina värmeräkningar och producera värme på ett mer miljövänligt sätt. När allt kommer omkring är det miljön som ger värmepumpsvärmen obegränsad och gratis tillgång till den energi som den behöver. Detta fullfjädrade värmesystem behöver mycket lite ström för att göra denna energi användbar. En värmepump fungerar oberoende av fossila bränslen och bidrar aktivt till att minska koldioxidutsläppen och skydda klimatet.

Värmepumpens fördelar

Effektiv användning av fritt tillgänglig energi från marken, luften, grundvattnet eller solen.
Mer oberoende av fossila bränslen som olja och gas.
Bidrag till minskningen av koldioxidutsläppen.
Kombinationen med en mekanisk ventilationsenhet bidrar till att skapa ett komplett luftkonditioneringssystem.

Avancerade och individuella lösningar baserade på värmepumpar från Viessmann

Viessmanns värmepumpar erbjuder ytterligare fördelar. Den nya Vitocal-utomhusenheten kännetecknas till exempel av en särskilt tyst drift tack vare den avancerade akustiska konstruktionen. Dessutom har de flesta Viessmann-värmepumparna aktiv och naturlig kylning. Vid sidan av den klassiska användningen som värmeproducenter under kalla dagar kan de också skapa ett behagligt rumsklimat på sommaren genom att bidra med uppfriskande kall luft i huset. Hur den här funktionen fungerar i detalj förklaras i avsnittet naturlig och aktiv kylning avsnittet.

Viessmanns omfattande produktsortiment erbjuder rätt värmepump för varje ändamål. Redan på konstruktionsstadiet kan man ta hänsyn till strukturella och geologiska förhållanden samt personliga preferenser när det gäller värmebehov. Förutom effektiv monoledsdrift kan värmepumparna drivas med solsystem och med ett befintligt gasvärmesystem i ett multivalent system. Detta gör det möjligt att genomföra individuella önskemål på ett särskilt enkelt sätt.
Olika uppvärmningssystem kräver olika temperaturer. Uppvärmning med radiatorer kräver till exempel temperaturer på upp till 70 grader Celsius. Golvvärme däremot klarar sig med en framledningstemperatur på endast 35 grader Celsius. För att ett värmepumpsvärmesystem ska fungera så ekonomiskt som möjligt är det övergripande värmesystemet viktigt. Viessmanns värmepumpar kan förse både golvvärme och radiatorer med tillräcklig värme. Detta gör dem lämpliga både för modernisering av en äldre byggnad och för nybyggnadsprojekt.

Anmärkning om använda köldmedier

Värmepumpar behöver köldmedier: Dagens värmepumpar innehåller oftast fluorerade växthusgaser (F-gaser). Dessa är antingen skadliga för klimatet (s.k. HFC) eller förorenar miljön genom vattenförorening (s.k. HFO). Det hållbara alternativet är naturliga köldmedier (t.ex. propan/R290). I rapporteringen om per- och polyfluorerade kemikalier (PFAS) har köldmedier i värmepumpar beskrivits som "giftiga" - men detta gäller endast HFO:er. Viessmann konverterar alla värmepumpar till naturliga köldmedier (R290). För närvarande använder vi fortfarande HFC-ämnena R32, R410A och R407C. De två HFO-värmepumparna för tappvarmvatten kommer att bytas ut senast 2024. De stora HFO-värmepumparna kommer successivt att konverteras under de kommande åren.

EU har nyligen skärpt reglerna för köldmedier för att öka klimat- och miljöskyddet. Viessmann stöder aktivt en snabb övergång till naturliga köldmedier utan en "omväg" via HFO. En ambitiös ny förordning är inte en "bromskloss" för målen för värmepumpar (som många från kemikalie- eller luftfartsindustrin ofta hävdar): den skapar rättssäkerhet för miljarder som investerats i värmepumpar och stöder en snabb upptrappning.

Med Vitocal 250-A och Vitocal 252-A har Viessmann skapat en helt ny generation luft/vatten-värmepumpar är en framtidssäker lösning framför allt lämplig för modernisering och nybyggnation.

Uppvärmning enligt kylskåpsprincipen

Värmepumpen fungerar enligt en enkel princip och är otroligt effektiv. Enkelt uttryckt fungerar den som ett kylskåp - men i omvänd riktning. Medan ett kylskåp leder värme utåt, tar värmepumparna energi från marken, luften eller grundvattnet och överför den till bostadsutrymmet via värmesystemet.

Köldmediekretsen i värmepumpar förklaras kortfattat

Utformningen av köldmediekretsen är avgörande för värmepumpens effektivitet. Viessmann använder de mest avancerade komponenterna för detta. De kännetecknas av tyst drift, låga vibrationer och extremt lång livslängd. För att generera värme utvinns värmeenergi från omgivningen och används för att förånga ett köldmedium som kokar vid en låg temperatur. Den elektriskt drivna kompressorn komprimerar gasen som därigenom skapas och höjer den till en högre temperaturnivå. En värmeväxlare överför energin från den uppvärmda gasen till värmekretsen. Köldmediet, som fortfarande är under tryck, kondenserar igen och expanderas i en expansionsventil. Temperaturen sjunker kraftigt under processen. Cykeln, och därmed uppvärmningen med värmepump, börjar sedan igen.

Du kan läsa närmare om hur denna process fungerar i avsnittet Hur värmepumpen fungerar. Läs också våra artiklar om av värmepumpens energiförbrukning och tips om hur du kan minska elkostnaderna.

Viessmanns värmepumpar är erkända för sin eleganta och moderna design.

Generationer av Viessmann värmepumpar sedan 1978 till 2022

Generation I

Medurs från övre vänster till nedre höger: Värmepump L08, värmepump L02, värmepump WWK-02, Vitocal 300 (typ BW).

Generation II

Medurs från övre vänster till nedre höger: Vitocal 300 (typ WW), Vitotres, Vitocal 350, Vitocal 350 med Vitocell 100.

Generation III

Medurs från övre vänster till nedre höger: Vitocal 300-G, Vitocal 200-S, Vitocal 300-A, Vitocal 200-A.

Senaste generationen

Vitocal 250-A: Högkvalitativ luft/vattenvärmepump i monoblockdesign med en framledningstemperatur på upp till 70 °C, särskilt för modernisering. Utgångsintervall: Den är perfekt för modernisering: 7,3 till 8,1 kW (för A7/W35). Med styrgeneration One Base (E3). Utomhusenhet i Vitographit.

Typerna av värmepumpar skiljer sig åt beroende på energikälla

Värmepumpar använder miljöenergi för att värma rum och vatten. Detta kräver att man utnyttjar olika energikällor. Vilken värmekälla som är bäst för värmepumpen i varje enskilt fall beror på de lokala förhållandena och värmebehovet. Viessmanns värmepumpar har funnits på marknaden sedan 1970-talet och använder olika energikällor:

 • Luft
 • Jord
 • Vatten
 • Spillvärme

Fastighetsägare har ett brett utbud av värmepumpar från Viessmann välja ifrån. Med rätt teknik från Viessmann kan du hålla dina värmekostnader låga från första dagen och minska belastningen på miljön.

Värme från luften

Luft finns överallt och är gratis. Dessutom innehåller luften alltid värme - även om det känns kyligt ute. Den nedre, fysiska temperaturgränsen är -273,15 grader Celsius. Det innebär att alla temperaturer över detta fortfarande innehåller värmeenergi som kan användas. Även om det skulle vara möjligt i teorin kan ekonomisk drift med en luft/vattenvärmepump endast uppnås ned till cirka -20 grader Celsius. Värmepumpen kan placeras både inomhus och utomhus. För detaljerad information om hur denna värmepump fungerar, se: Hur luft/vattenvärmepumpen fungerar.

[1] Vitocal värmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Värme från marken (kollektor)

En enorm mängd energi ligger i jorden och är nästan outtömlig. Denna värmekälla har relativt höga och konstanta temperaturer. Från ett djup på cirka 10 meter förblir dessa temperaturer relativt höga, även under vintern. Med ökande djup ökar temperaturen och därmed mängden värmeenergi. Med hjälp av en bergvärmepump kan en del av denna energi användas för värme och varmvatten.

Det finns två vanliga metoder för att tillhandahålla värme till värmepumpen. Jordvärme såsom yt- och dikeskollektorer eller energiabsorberande mattor läggs nära ytan och absorberar värmeenergi över sina stora ytor för att sedan överföra den till värmepumpen. Bergvärme å andra sidan sänks ner i jorden vertikalt eller i en vinkel och utvinner värmeenergi från ett djup på ibland flera hundra meter. De kräver därför mindre utrymme än jordvärme.

Vid en jämförelse med luft/vattenvärmepumpar uppnår bergvärmepumpar i allmänhet högre verkningsgrader, oavsett värmeutvinningsmetod. Å andra sidan är planeringsinsatsen högre på grund av det större utrymmesbehovet eller det officiella godkännandet. Mer information om denna värmekälla finns i avsnittet Hur bergvärmepumpar fungerar.

[1] Vitocal värmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Värmepumpar är inte bara intressanta för ägare av fristående hus och flerbostadshus. Även kommersiella företag, lokala myndigheter och industrin förlitar sig på denna effektiva och rena teknik. Det är högeffektiva system som används, som är utformade för permanent höga krav och som erbjuder ett brett utbud av prestanda. Stora Viessmann-värmepumpar täcker effektområden från 50 till 600 kW och klarar även höga framledningstemperaturer på upp till 90 grader Celsius. Förutom marken kan även grundvatten och uteluft användas som värmekälla. Särskilt i industriella tillämpningar kan spillvärme också fungera som energileverantör. Under alla omständigheter utnyttjar stora Viessmann-värmepumpar fria energikällor i så stor utsträckning som möjligt. Stora värmepumpar är ännu effektivare när de används i kombination med ett isenergilager, vilket gör att man kombinerar styrkorna hos olika värmekällor. I likhet med de flesta värmepumpar i det mindre effektområdet kan många stora värmepumpar också användas för kylning. Mer detaljerad information finns i avsnittet Stora värmepumpar.

Eftermontering av stora värmepumpar i ett system

I motsats till vad många tror används värmepumpar inte bara i nybyggnadsprojekt inom industrin, handeln eller kommunsektorn. Systemägare kan också använda dem i moderniseringsprojekt. Detta beror på att en stor Viessmann-värmepump kan kombineras perfekt med befintliga värmesystem. Traditionella olje- eller gasvärmesystem kan alltså kompletteras med en värmepump. Värmepumpen används för att ta över baslasten av varmvatten och värmeenergi. Vid toppbelastning kan sedan antingen gas- eller oljepannan kopplas på för att täcka behovet. Denna form av uppvärmningssystem i industriella miljöer sänker inte bara värmekostnaderna på ett effektivt sätt, utan minskar också koldioxidutsläppen och är därför absolut positiv när det gäller klimatskydd.

En omfattande förberedelse- och planeringsfas är viktig

Det finns ett brett utbud av värmepumpar för kommersiell användning och för lokala myndigheter. Varje fall kommer med individuella krav. För att hitta rätt värmepump för det aktuella fallet rekommenderar vi en omfattande förberedelse- och planeringsfas. En av våra kompetenta Viessmann-partners är redo att hjälpa dig.

Viessmanns värmepumpar är kända för sin eleganta och moderna design.

Råd om värmepump

Det är viktigt att få råd innan du köper en värmepump. Du kan välja mellan ett stort antal experter och samarbetspartners från Viessmann.

Innan du köper en värmepump finns det några frågor som bör besvaras. Den nya energilösningen måste trots allt passa dig och ditt hem. Nedan har vi listat några frågor som måste klargöras i förväg.

 • Vilken typ av värmepump vill du ha installerad?
 • Ska systemet vara för ett enfamiljshus eller ett flerbostadshus?
 • Vilken är den nuvarande förbrukningen av uppvärmningsenergi och varmvatten i ditt hem?
 • Är värmepumpen avsedd för en ny byggnad eller för en äldre byggnad?
 • Vad måste man tänka på när man utnyttjar olika miljövänliga energikällor?
 • Krävs det tillstånd för borrning eller finns det bestämmelser om avstånd till intilliggande byggnader eller bullernivåer?
 • Vilka potentiella besparingar kan uppnås jämfört med andra uppvärmningssystem?
 • Vilka temperaturer kan uppnås för uppvärmning och tappvarmvatten och är detta tillräckligt för dina egna uppvärmningsmönster?
 • Är det absolut nödvändigt med en buffert eller ett värmelager och varför?
 • Hur kan man aktivt öka livslängden genom regelbundet underhåll?
 • Vilka kompletterande åtgärder bör man ta hänsyn till när man planerar en värmepump?
 • Vilka kostnader uppstår för anskaffningen och hur kan dessa minskas med hjälp av ett statligt bidrag?
 • Vilka är kostnaderna för effektiv drift av en värmepump?
 • Finns det några förnuftiga kombinationsalternativ, t.ex. en värmepump med solvärme?

Genom att arbeta med en expert på plats kan du få tydliga svar på dessa frågor under en värmepumpsrådgivning. Dessutom finns det olika Viessmann-artiklar samt broschyrer och datablad om värmepumpar som ger omfattande information om ämnena.

Prestandakoefficient COP - vad betyder det?

Att värma upp med värmepumpar från Viessmann innebär att man förlitar sig på beprövad teknik och samtidigt skyddar miljön. Det beror på att alla apparater har noggrant anpassade komponenter och en hög COP. COP (coefficient of performance) är en ögonblicksbild av förhållandet mellan den nyttiga värme som genereras och den drivkraftsenergi som används.

När man utformar ett system är det dock viktigt att ta hänsyn till den förväntade driften under ett helt år. För att göra detta beräknas den levererade värmemängden i förhållande till värmepumpssystemets totala elbehov, med hänsyn till effekten för pumpar, styrenheter osv. Resultatet kallas säsongsprestandafaktor eller SPF (Seasonal Performance Factor).

Enkelt uttryckt är COP ett viktigt karakteristiskt värde för värmepumpar. Ju högre denna koefficient är, desto effektivare fungerar värmepumpen. Vilka andra faktorer som säkerställer en säker och ekonomisk drift kan du ta reda på i avsnittet Köp av värmepump.

Värmepumpar erbjuder stor potential för stora besparingar

Värmepumpar bidrar till ett försiktigt förhållningssätt till miljön. Samtidigt ger de möjlighet att minska kostnaderna. Följande tabeller illustrerar besparingspotentialen. Följande tabell illustrerar besparingspotentialen.

TeknikGasbesparingarCO₂-besparingar/årEnergikostnadsbesparingar/år
Luft-vattenvärmepump  Vitocal 250-A*100 %35 %€1900
Luft-vattenvärmepump  Vitocal 250-A + energilager*100 %100 %€4440

* De angivna värdena har bestämts genom simuleringar med utgångspunkt i standardhushållsprofiler för Potsdam-området. Enfamiljshus med fyra personer (befintlig gaspanna), 150 kvadratmeter boyta och en gasförbrukning på 2 500 kubikmeter. Avrundade förbrukningskostnader med hjälp av standardvärden (EID). Energipriserna från det federala statistikkontoret användes för beräkningen av den ekonomiska effektiviteten. Investeringskostnader: Viessmann bruttolistapris plus genomsnittliga installationskostnader i hela landet (kan variera individuellt).

Anmärkning: Våra beräkningar är teoretiska exempel som bygger på olika antaganden och är beroende av vissa allmänna förutsättningar. Vi tar inget ansvar för att de är korrekta och överförbara till verkliga system. De faktiska kostnaderna och eventuella besparingar kan skilja sig åt och måste beräknas i varje enskilt fall utifrån de specifika förhållandena på respektive plats och de allmänna förutsättningarna där.

Detaljerad information om möjliga besparingar finns i vår broschyr "Moderniseringskompass", som du kan ladda ner här som PDF:

Nedladdningar och länkar om värmepumpar

Uppvärmning med luftburen och geotermisk energi - bästa möjliga användning av förnybara energikällor. I broschyren nedan finns detaljerad information om hållbar och miljövänlig värmeproduktion med hjälp av värmepumpar från Viessmann. Den innehåller en översikt över alla aktuella värmepumpar och deras viktigaste tekniska data samt massor av användbar information om tillbehör, service och finansieringsalternativ.

Viessmann bergvärmepumpar har en effekt på mellan 5,6 och 84,6 kW. Detaljerad information om värmepumparnas specifikationer och egenskaper finns i broschyrer och datablad i nedladdningsformat samt på respektive produktsida.

Viessmann luft/vattenvärmepumpar finns i ett effektområde från 4,0 till 250 kW. Ladda ner databladet eller broschyren för att få information om specifikationerna och egenskaperna hos enskilda värmepumpar. Ytterligare information finns också på Vitocals produktsidor.

Viessmann splitvärmepumpar har en effekt på mellan 4,0 och 12 kW. Databladen och broschyrerna ger ett bra beslutsunderlag. Ladda ner filerna med detaljerad information om värmepumparnas specifikationer och egenskaper eller besök de länkade produktsidorna.

Läs mer om våra stora värmepumpar med en effekt på upp till 600 kW och lämpliga systemlösningar för olika tillämpningar och olika värmekällor.