Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Köpa en värmepump - mer effektivitet, lägre kostnader

Fråga en expert om råd

Starka argument för att gå över till framtidens uppvärmning: genom att köpa en värmepump sparar du uppvärmningskostnader på lång sikt och skyddar miljön och klimatet. Här får du veta allt du behöver veta om köp av Viessmann-värmepumpar och de alternativ som de erbjuder.

Med en värmepump kan du använda miljöenergi på ett väldigt effektivt sätt. Det beror på att den energi - som finns tillgänglig och är gratis - är den energikälla som används för att värma upp huset och tappvarmvattnet till en behaglig temperatur. Innan husägare köper en värmepump är det bra att känna till svaren på några frågor. En av dem gäller vilken typ av värmepump det rör sig om.

Luft/vattenvärmepumpar hör till de mest installerade värmepumparna i Sverige. De är enkla och snabba att installera och har relativt låga investeringskostnader. En luft/vattenvärmepump utvinner värme från utomhusluften och höjer den till önskad temperatur i köldmediekretsen. När det gäller monoblock aggregat, vilket är den vanligaste typen i Sverige, är köldmediekretsen helt inbyggd i värmepumpens utomhusenhet. Den genererade värmeenergin transporteras in i byggnaden med värmevatten. Med splitvärmepumpar är köldmediekretsen delad mellan utomhus och inomhusenhet. Värmen transporteras med köldmedierör till byggnadens inre, där kondensorns värmeväxlare är placerad. Detta betvder att utomhusenheten inte riskerar att frysa även vid strömavbrott.

Jämfört med utomhusluften är värmen i marken/berget relativt hög under ett visst djup. Dessutom förblir den konstant på vintern, även när det övre jordlagret redan är fruset. Bergvärmepumpar arbetar mycket effektivt och uppnår en COP på upp till 5,0. Det finns två grundläggande metoder att välja mellan när det gäller att utvinna geoenergi. Om utrymmet är begränsat är bergvärmekollektorer det bästa alternativet. De sänks vertikalt eller snett ner i jorden genom borrhål och utvinner värme ur marken på ibland flera hundra meters djup.

Som ett alternativ till  bergvärmekollektorer behöver jordvärmekollektorer endast ha ett litet djup på cirka en till två meter, dvs. under tjälgränsen. Å andra sidan kräver de betydligt mer utrymme på grund av att de installeras horisontellt och på stora ytor. Du kan läsa mer i detalj om hur värmen återvinns i avsnittet Hur en bergvärmepump fungerar.

  

Vilken värmepump ska man köpa till vilket hus?

När man överväger vilken typ av värmepump som är lämplig bör man aldrig glömma värmekällan. Även om bergvärmepumpar används nästan överallt, är det inte meningsfullt att använda en bergvärmepump på alla ställen. Det är kanske inte ens tillåtet att använda den. Borrhål krävs för installation av de kollektorerna.  

Att köpa en bergvärmepump utan borrningstillstånd

Om husägare fortfarande vill dra nytta av fördelarna med en bergvärmepump för vatten och saltvatten trots att de inte kan få något borrtillstånd kan ytjordkollektorer vara ett alternativ. Dessa kräver dock att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för att de ska kunna installeras. Exakt hur stor ytan behöver vara beror på faktorer som markens egenskaper och naturligtvis husets värmebehov. En tumregel är att ytan bör vara en och en halv till två gånger så stor som det bostadsutrymme som ska värmas upp. Dessutom bör kollektorområdet inte bebyggas, så att marken kan återladdas snabbare med hjälp av sol och regn.

Viessmann luft/vattenvärmepump Vitocal 252-A.

Fördelar med en värmepump

Tyst, pålitlig och ekonomisk. För många människor är värmepumpen fortfarande det optimala uppvärmningssystemet eftersom den använder gratis tillgänglig miljöenergi som lämpar sig för uppvärmning och varmvatten. Fördelarna med en värmepump kan i huvudsak delas in i tre kategorier: ekonomiska, miljömässiga och hanteringsmässiga.

Ekonomiska fördelar är den vanligaste anledningen till att skaffa en värmepump. En värmepump sänker kostnaden för värme och varmvatten och kyla genom att en mycket stor del av energin som den använder finns fritt tillgänglig i omgivningen. Till skillnad från till exempel naturgas och olja är miljöenergi inte föremål för ekonomiska eller politiska svängningar. Ytterligare ekonomiska fördelar med en värmepump är dess, jämfört med mycket annan uppvärmning, låga underhållskostnader.

  

Ett annat argument för att köpa en värmepump är den höga driftsäkerheten och möjligheten att få billig värmepumpsel. Dessutom kan de flesta Viessmann-värmepumpar sänka temperaturen under de varmare månaderna på året med hjälp av aktiv och passiv kylfunktion. Andra ekonomiska fördelar med en värmepump är:

  • Inga kostnader för en skorstens- och rökgasinspektör
  • Ökat fastighetsvärde vid försäljning
  • Uppfyller alla EnEV-krav för nybyggen och renoverade äldre byggnader

Effektiviteten spelar en mycket viktig roll när du köper ett värmesystem. Om du investerar i en värmepump i dag bidrar du också i hög grad till att minska utsläppen av den skadliga växthusgasen koldioxid.

Värmepumpar använder förnybar energi för uppvärmning och kräver endast en liten mängd elenergi, vilket bidrar till mindre behov av brytning och förbränning av fossila bränslen. CO₂-balansen för den el som används för uppvärmning är betydligt lägre jämfört med andra fossila uppvärmningssystem. Om förnybar energi också används för driften kan en värmepump fungera helt koldioxidfritt.

Förutom de lägre investeringskostnaderna jämfört med andra värmepumpar har luft/vattenvärmepumpar ytterligare fördelar. Det är möjligt att montera dem, utan att behöva skaffa något särskillt tillstånd. Dessutom har en luft/vattenvärmepump ett mycket litet ekologiskt fotavtryck, vilket gör den lämplig vid både nybyggen, uppgraderingar och utbyten.

Om det finns möjlighet att använda en bergvärmepump med saltvatten och vatten bör husägare allvarligt överväga att köpa en sådan. På grund av energikällans, under året, relativt konstanta temperatur så arbetar dessa värmepumpar mycket effektivt.

I huvudsak kan värme utvinnas ur marken på två sätt. Om utrymmet är begränsat lämpar sig bergvärmekollektorer som sänks djupt ner i marken. Om det hus som ska värmas upp har en tillräckligt stor trädgård som inte är bebyggd, är jordvärmekollektorer däremot ett förnuftigt alternativ. De liknar golvvärme och läggs under det översta jordlagret. Där hämtar de värme från jordlagret och överför den till förångaren.

  

Luft/vattenvärmepumpar Vitocal 250-A & 252-A

Innan du köper en värmepump - värmebehov och radiatorer  

Värmepumpar använder inte bara olika värmekällor utan finns också i många olika effektområden. Innan husägare köper en värmepump bör de överväga minst två aspekter: deras värmebehov och användningen av värmepumpen. Värmebehovet varierar beroende på byggnadens energistatus och användarnas beteende. För att värmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt bör den dimensioneras efter det.

Den andra aspekten gäller användningen. En värmepump kan drivas antingen enskilt eller tillsammans med den tidigare uppvärmningen. Medan nya byggnader klarar sig med bara värmepumpen, väljer många ofta en kombinerad lösning när de moderniserar en större äldre byggnad. Här arbetar värmepumpen tillsammans med det befintliga, intakta värmesystemet och erbjuder systemägarna inte bara en säker värmeförsörjning utan också en extremt hög grad av flexibilitet när det gäller bränslepriset.

I vår rådgivningssektion hittar du fler tips om inköp av ett nytt värmesystem.

Till produktsortimentet

  

Lämpiga radiatorer

För ekonomisk drift är det inte bara effekten som måste vara rätt. Radiatorerna och själva byggnaden ska också vara lämpliga för en värmepump. Två förutsättningar för effektiv drift är radiatorer som klarar låga framledningstemperaturer och gynnsamma energivärden i byggnaden. I praktiken har golvvärme i kombination med en värmepump visat sig vara mycket effektiv.

Produktsortiment