Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Att köpa en värmepump - mer effektivitet, lägre kostnader

Fråga en expert om råd

Starka argument för att gå över till framtidens uppvärmning: genom att köpa en värmepump sparar du uppvärmningskostnader på lång sikt och skyddar miljön och klimatet. Här får du veta allt du behöver veta om köp av Viessmann-värmepumpar och de alternativ som de erbjuder.

Med en värmepump kan du använda miljöenergi på ett väldigt effektivt sätt. Det beror på att den energi - som finns tillgänglig ändå och är gratis - är den energikälla som används för att värma upp huset och tappvarmvattnet till en behaglig temperatur. Innan husägare köper en värmepump är det bra att känna till svaren på några frågor. En av dem gäller vilken typ av värmepump det rör sig om.

Luftvärmepumpar hör till de mest installerade värmepumparna i Sverige. De är enkla och snabba att installera och har relativt låga investeringskostnader. En konventionell luftvärmepump utvinner värme från utomhusluften och höjer den till önskad temperatur genom köldmediekretsförloppet. Beroende på modell kan apparaterna installeras antingen utomhus eller inomhus. När det gäller monoblockapparater som installeras utomhus är köldmediekretsen helt inbyggd i värmepumpen. Den genererade värmeenergin transporteras in i byggnaden med värmevatten. Med splitvärmepumpar är köldmediekretsen separerad. Värmen transporteras med köldmedieledning till byggnadens inre, där förångarens värmeväxlare är placerad. Detta garanterar att utomhusenheten är frostfri även vid strömavbrott.

En särskild form av luftvärmepump kallas frånluftsvärmepump. I stället för utomhusluft använder denna värmepump uteluften från rummen, som tenderar att vara mycket varmare. Detta innebär att kompressorn har mindre arbete att göra för att nå de önskade temperaturerna. Luftvolymen är dock vanligtvis begränsad, vilket innebär att monoledsdrift inte är möjlig. I regel används dessa typer av värmepumpar för mycket små värmelaster.

 

Jämfört med utomhusluften är den geotermiska värmen relativt hög under ett visst djup. Dessutom förblir den konstant på vintern, även när det övre jordlagret redan är fruset. Sol-/vattenvärmepumpar arbetar mycket effektivt och uppnår en COP på upp till 5,0. Det finns två grundläggande metoder att välja mellan när det gäller att utvinna jordvärme. Om utrymmet är begränsat är jordvärmesonder det bästa alternativet. De sänks vertikalt eller snett ner i jorden genom borrhål och utvinner värme ur marken på ibland flera hundra meters djup.

Som ett alternativ till jordvärmesonder behöver jordvärmekollektorer endast ha ett litet djup på cirka en till två meter, dvs. under frostgränsen. Å andra sidan kräver de betydligt mer utrymme på grund av att de installeras horisontellt och på stora ytor. Du kan läsa mer i detalj om hur värmen återvinns i avsnittet Hur en saltvatten-/vattenvärmepump fungerar.

 

Vilken värmepump ska man köpa till vilket hus?

När man överväger vilken typ av värmepump som är lämplig bör man aldrig glömma värmekällan. Även om luftvärmepumpar används nästan överallt, är det inte meningsfullt att använda en värmepump med saltvatten eller vatten på alla ställen. Det är kanske inte ens tillåtet att använda den. Borrhål krävs för installation av de geotermiska sonderna. Djupborrning omfattas i princip av bestämmelserna i gruvlagstiftningen och måste rapporteras till den behöriga myndigheten.

Detta gäller även för jordvärmesonderna för saltvatten-/vattenvärmepumpar, vilket gör att dessa system inte alltid är lämpliga för alla hem. Förutom värmekällan är det också viktigt att titta på vilket värmesystem som installeras. Hybridvärmepumpar är till exempel särskilt lämpliga för radiatorvärmesystem med högre temperaturer.

Att köpa en värmepump för saltvatten utan borrningstillstånd

Om husägare fortfarande vill dra nytta av fördelarna med en värmepump för vatten och saltvatten trots att de inte har något borrningstillstånd kan de byta till ytkollektorer. Dessa kräver dock att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för att de ska kunna installeras. Exakt hur stor ytan behöver vara beror på faktorer som markens egenskaper och naturligtvis husets värmebehov. En tumregel är att solfångarytan bör vara en och en halv till två gånger så stor som det bostadsutrymme som ska värmas upp. Dessutom bör kollektorområdet inte bebyggas, så att marken kan förnyas snabbare med hjälp av sol och regn.

Som ett alternativ till ytkollektorer kan konsumenterna också använda dikeskollektorer, som tack vare sin utformning uppnår en mycket högre uttagshastighet per kvadratmeter.

 

Fördelar med en värmepump

Tyst, pålitlig och ekonomisk. För många människor är värmepumpen fortfarande det optimala uppvärmningssystemet eftersom den använder gratis och tillgänglig miljöenergi som lämpar sig för uppvärmning och varmvatten. Dessutom stöder staten aktivt inköp av värmepumpar med attraktiva subventioner. Fördelarna med en värmepump kan i huvudsak delas in i tre kategorier: ekonomiska, miljömässiga och ekonomisk-politiska.

För några år sedan ansågs uppvärmning med el fortfarande vara oekonomiskt och oekologiskt, eftersom effektivitetsförlusterna var mycket stora och elen huvudsakligen producerades med kol. Sedan dess har dock de flesta värmepumpar blivit mycket effektiva och håller uppvärmningskostnaderna på en permanent låg nivå. En av de viktigaste orsakerna till detta är miljöenergi som värmekälla. Till skillnad från naturgas och olja är miljöenergi inte föremål för ekonomiska eller politiska svängningar. Viktigast av allt är att den alltid är tillgänglig och kostnadsfri.

Ytterligare ekonomiska fördelar med en värmepump är dess låga underhållsdrift och de attraktiva subventioner som finns tillgängliga från staten. I avsnittet om subventioner för värmepumpar förklaras hur man ansöker om dessa.

Ett annat argument för att köpa en värmepump är den höga driftsäkerheten och möjligheten att få billig värmepumpsel. Dessutom kan de flesta Viessmann-värmepumpar sänka temperaturen under de varmare månaderna på året med hjälp av aktiv och passiv kylfunktion. Andra ekonomiska fördelar med en värmepump är:

  • Inga kostnader för en skorstens- och rökgasinspektör
  • Ökat fastighetsvärde vid försäljning
  • Uppfyller alla EnEV-krav för nybyggen och renoverade äldre byggnader

Effektiviteten spelar en mycket viktig roll när du köper ett värmesystem. Om du investerar i en värmepump i dag bidrar du också i hög grad till att minska den skadliga växthusgasen koldioxid.

Värmepumpar använder förnybar energi för uppvärmning och kräver endast en liten mängd elenergi, vilket innebär mindre behov av brytning och förbränning av fossila bränslen. CO₂-balansen för den el som används för uppvärmning är betydligt lägre jämfört med andra fossila uppvärmningssystem. Om grön drivkraft också läggs till kan en värmepump fungera helt koldioxidfritt.

Förutom de lägre investeringskostnaderna jämfört med andra värmepumpar har luftvärmepumpar ytterligare fördelar. Det är möjligt att eftermontera dem när som helst, utan att behöva skaffa något tillstånd. Dessutom har en luftvärmepump ett mycket litet ekologiskt fotavtryck, vilket gör den lämplig för både nybyggnads- och moderniseringsprojekt.

Om det finns möjlighet att använda en värmepump med saltvatten och vatten bör husägare allvarligt överväga att köpa en sådan. På grund av de konstant höga utgångstemperaturerna under hela året arbetar dessa värmepumpar mycket effektivt.

I huvudsak kan värme utvinnas ur marken på två sätt. Om utrymmet är begränsat lämpar sig jordvärmesonder som sänks djupt ner i marken. Om det hus som ska värmas upp har en tillräckligt stor trädgård som inte är bebyggd, är jordvärmekollektorer däremot ett förnuftigt alternativ. De liknar golvvärme och läggs under det översta jordlagret. Där hämtar de värme från jordlagret och överför den till förångaren. Förutom ytkollektorer är även dikeskollektorer ett alternativ. Dessa kräver betydligt mindre utrymme.

 

Innan du köper - värmebehov och radiatorer

Värmepumpar använder inte bara olika värmekällor utan finns också i många olika effektområden. Innan husägare köper en värmepump bör de överväga minst två aspekter: deras värmebehov och användningen av värmepumpen. Värmebehovet varierar beroende på byggnadens energistatus och användarnas beteende. För att värmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt bör den utformas därefter.

Den andra aspekten gäller användningen. En värmepump kan drivas i antingen monoläge eller dubbelläge. Medan de flesta nya byggnader kan klara sig med en enda värmepump, väljer många husrenoverare ofta en kombinerad lösning när de moderniserar. Här arbetar värmepumpen tillsammans med det befintliga, intakta värmesystemet och erbjuder systemägarna inte bara en säker värmeförsörjning utan också en extremt hög grad av flexibilitet när det gäller bränslepriset.

I vår rådgivningssektion hittar du fler tips om inköp av ett nytt värmesystem.

Till produktsortimentet

 

Rätt radiatorer

För ekonomisk drift är det inte bara effekten som måste vara rätt. Radiatorerna och själva byggnaden ska också vara så lämpliga för värmepumpen som möjligt. Två förutsättningar för effektiv drift i monoläge är radiatorer som klarar låga framledningstemperaturer och gynnsamma energivärden i byggnaden. I praktiken har golvvärme i kombination med en värmepump visat sig vara mycket effektiv.

Den idealiska tidpunkten för att köpa

Innan husägare köper en värmepump bör de överväga tidpunkten noga. För att undvika att komforten påverkas är det lämpligt att välja de varmare månaderna på året för en expertrådgivning, inköp, installation och driftsättning. Detta är den tid då efterfrågan på värme och varmvatten för hushållsbruk är mycket låg.

Produktsortiment