Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Viessmann Vitodens 200-W och 300-W felkoder

Fråga en expert om råd

Felkoder visas när (värme)programmet måste avbrytas på grund av ett felmeddelande. De anger orsaker till fel samt möjliga åtgärder som endast bör utföras av en auktoriserad installatör.

Som ägare av systemet får du dock en guide med respektive felkoder och en motsvarande kort beskrivning, så att du bättre kan beskriva situationen för din installatör. För att hitta en lämplig installatör i ditt område kan du helt enkelt använda vår sökning efter installatör.

Felkoder bör analyseras av en installatör

Följande felkoder från Viessmann gäller 200- och 300-serien av väggmonterade kondenserande gaspannor med Vitotronic-styrenhet, inklusive Vitodens 200-W och Vitodens 222-W samt Vitodens 222-F. Felkoder för nyare modeller kan skilja sig åt. Som nämndes i början tjänar felkoderna och deras möjliga åtgärder endast som en grov vägledning för systemanvändare. Vi avråder starkt från att utföra åtgärderna på egen hand. När allt kommer omkring,

  • felaktigt utförda arbeten på värmesystemet kan leda till livshotande olyckor
  • om man inte tar hänsyn till detta kan den lagstadgade garantin bli ogiltig
  • alla inställningar och arbeten på apparaten måste utföras enligt anvisningarna i respektive bruksanvisning
  • ytterligare arbeten på apparaten får endast utföras av auktoriserade installatör

Information om hur du gör justeringar på din panna och vad du ska vara uppmärksam på finns i Viessmanns bruksanvisning för din panna. Du kan hitta dessa i vår databas ViBooks, till exempel.

Som en allmän regel gäller följande:

  • öppna inte apparaten
  • ta inte bort höljen
  • ändra eller ta inte bort tillbehör eller monterade tillbehör.
  • öppna eller dra inte åt röranslutningar.

Viessmanns felkoder gäller inte för alla värmesystem

Observera: De felkoder som anges här gäller endast för modellerna i 200- och 300-serien med Vitotronic-styrenhet. Fastbränslepannor, värmepumpar, kraftvärmepannor och andra system har egna felkoder. Dessutom är följande lista inte fullständig och är endast avsedd som en vägledning.

Sök upp felkoder på nätet

Du kan också använda vår onlinedatabas för att söka upp systemets beteende och lorsaken till en visad felkod. Förutom felkoden behöver du del-/serienumret på din Viessmann-produkt. Du hittar detta på styrenhetens/produkttypskylten.

Kontakta din installatör om du har några frågor och för att hjälpa till med felorsaken. Om ditt värmesystem redan är anslutet till ViCare-appen kan du helt enkelt vidarebefordra felmeddelandet till din installatör med ett enda klick.

Felkoder för väggmonterade gaspannor i serierna 200 och 300 med Vitotronic-styrenhet


Anmärkning: Vissa åtgärder omfattar kodningsadresser eller kodningsgrupper. Inställningen av dessa koder får endast utföras av auktoriserade installatörer.

Visad felkod Systemegenskaper Orsak till felet Åtgärd
10 Reglerar som om utomhustemperaturen var 0 °C Kortslutning, givare för utetemperatur Kontrollera givaren för utetemperaturen
18 Reglerar som om utomhustemperaturen var 0 °C Ledningsbrott, givare för yttertemperatur Kontrollera utetemperaturgivaren
19 Reglerar som om utetemperaturen var 0 °C Avbrott i kommunikationen med RF-utetemperatursensorn (RF-utetemperatursensor, KM-BUS till trådlös basstation, trådlös basstation eller trådlös repeater felaktig eller defekt). Kontrollera den trådlösa anslutningen (placera RF-utetemperaturgivare och trådlös repeater nära pannan). Kontrollera KM-BUS till den trådlösa basstationen. Logga ut från yttertemperaturgivaren och den trådlösa relästation och logga in på dem igen. Byt ut RF-utetemperatursensor. Byt ut den trådlösa relästationen. Byt ut den trådlösa basstationen.
20 Reglerar utan flödestemperaturgivare (lågförlustledare). Kortslutning, systemets flödestemperatursensor Kontrollera sensorn för lågförlustsubstans.
28 Reglerar utan flödestemperatursensor (ågförlustledare). Ledningsbrott, systemets flödestemperaturgivare Kontrollera sensorn för låg förlust i huvudledaren. Om ingen sensor för lågförlustledare är ansluten, ställ in kod 52:0.
30 Brännaren är låst Kortslutning, temperaturgivare för pannvatten Kontrollera temperaturgivare för pannans vatten
38 Brännaren är låst Blybrott, temperaturgivare för pannans vatten Kontrollera temperaturgivare för pannvatten
40 Blandaren är stängd Kortslutning, flödestemperaturgivare, värmekrets 2 (med blandare) Kontrollera flödestemperaturgivare
44 Blandaren är stängd Kortslutning, flödestemperaturgivare, värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera flödestemperaturgivaren
48 Blandaren är stängd Kortslutning, flödestemperaturgivare, värmekrets 2 (med blandare) Kontrollera flödestemperaturgivaren
50 Ingen uppvärmning av varmvatten från pannan Kortslutning i flaskans temperaturgivare Kontrollera flaskans temperaturgivare
58 Ingen varmvattenuppvärmning Ingen varmvattenuppvärmning från pannan Kontrollera temperaturgivaren i cylindern
90 Normal drift Kortslutning, temperaturgivare Kontrollera givaren på solcellsstyrningsmodulen
91 Normal drift Kortslutning, temperaturgivare Kontrollera sensorn på solcellsstyrningsmodulen
92 Ingen uppvärmning av varmvatten från solenergi Kortslutning, temperaturgivare i kollektorn Kontrollera temperaturgivaren på solcellsstyrmodulen eller sensorn på Vitosolic-enheten.
93 Normal drift Kortslutning, temperaturgivare för kollektorns returtemperatur Kontrollera temperaturgivaren vid anslutning S3 på Vitosolic-enheten.
94 Ingen uppvärmning av varmvatten från solenergi Kortslutning, temperaturgivare för cylindern Temperaturgivare på solcellsstyrningsmodulen
98 Normal drift Ledningsbrott, temperaturgivare Kontrollera givaren på solcellsstyrmodulen
99 Normal drift Ledningsbrott, temperaturgivare Kontrollera sensorn på solcellsstyrmodulen
1A Brännaren är låst Flödesgivare 1, vänster (plugg 163) är defekt. Byt ut givaren
1b Brännaren är låst Flödessensor 2, höger (plugg 163A) är defekt. Byt ut givaren
1F Brännaren är låst Differentialflödet är för stort Rengör värmeväxlaren genom att spola
4C Blandaren är stängd Ledningsbrott, flödestemperaturgivare, värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera flödestemperaturgivaren
9A Ingen uppvärmning av varmvatten från solenergi Ledningsbrott, temperaturgivare för kollektor Kontrollera temperaturgivaren på solcellsstyrmodulen eller givaren på Vitosolic.
9b Normal drift Ledningsbrott, temperaturgivare för kollektorns returtemperatur Kontrollera temperaturgivaren vid anslutning S3 på Vitosolic.
9C Ingen uppvärmning av varmvatten från solenergi Ledningsbrott, temperaturgivare för cylindern Kontrollera temperaturgivaren på solcellsstyrmodulen eller sensorn på Vitosolic.
9E Normal drift Inget flöde eller för lågt flöde i solkretsen, eller temperaturbegränsare har reagerat. Kontrollera solcellskretsens pump och solcellskretsen. Bekräfta felmeddelande
9F Normal drift Fel på solcellsstyrningsmodulen eller Vitosolic-enheten Byt ut solcellsstyrningsmodulen eller Vitosolic-enheten
A3 Brännaren är låst Rökgastemperatursensor felaktigt placerad Montera rökgastemperatursensorn korrekt
A4 Normal drift Max. systemtryck överskrids Kontrollera systemtrycket (maximalt systemtryck 6 bar). Kontrollera funktionen och dimensioneringen av membrantryckexpansionskärlet. Ventilation av värmesystemet
A7 Normal drift enligt levererat skick Programmeringsenheten är felaktig Byt ut programmeringsenheten
b0 Brännaren är låst Kortslutning i rökgastemperaturgivaren Kontrollera rökgastemperatursensorn
b1 Normal drift enligt levererat tillstånd Kommunikationsfel i programmeringsenheten Kontrollera anslutningarna och byt ut programmeringsenheten vid behov
b5 Normal drift enligt levererat tillstånd Internt fel Byt ut kontrollenheten
b7 Brännaren är låst Fel, kodkort för pannan Sätt in pannans kodkort eller byt ut det om det är felaktigt.
b8 Brännaren är låst Blybrott, rökgastemperaturgivare Kontrollera rökgastemperatursensorn
bA Blandaren reglerar till 20 °C framledningstemperatur Kommunikationsfel, förlängningssats för värmekrets 2 (med blandare) Kontrollera anslutningar och kod för förlängningssatsen.
bb Blandaren reglerar till 20 °C framledningstemperatur Kommunikationsfel, förlängningssats för värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera anslutningar och kod för förlängningssatsen.
bC Normal drift utan fjärrkontroll Kommunikationsfel, Vitotrol fjärrkontroll, värmekrets 1 (utan blandare) Kontrollera anslutningar, kabel och kodadress "A0" i gruppen "Värmekrets" och DIP-omkopplaren på fjärrkontrollenheten. Med trådlösa fjärrkontroller: Kontrollera anslutningarna till överföringsvägen; placera fjärrkontrollen och den trådlösa repeatern nära pannan. Kontrollera KM-BUS-anslutningen till den trådlösa basstationen. Byt ut de trådlösa komponenterna.
bd Normal drift utan fjärrkontroll Kommunikationsfel, Vitotrol-fjärrkontroll, värmekrets 2 (med blandare). Kontrollera anslutningar, kabel och kodningsadress "A0" i gruppen "Värmekrets" samt inställningarna för fjärrkontrollen. Med trådlösa fjärrkontroller: Kontrollera anslutningar för överföringsvägen; placera fjärrkontrollen och den trådlösa repeatern nära pannan. Kontrollera KM-BUS-anslutningen till den trådlösa basstationen. Byt ut de trådlösa komponenterna.
bE Normal drift utan fjärrkontroll Kommunikationsfel, Vitotrol-fjärrkontroll, värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera anslutningar, kabel och kodningsadress "A0" i gruppen "Värmekrets" samt inställningarna för fjärrkontrollen. Med trådlösa fjärrkontroller: Kontrollera anslutningar för överföringsvägen; placera fjärrkontrollen och den trådlösa repeatern nära pannan. Kontrollera KM-BUS-anslutningen till den trådlösa basstationen. Byt ut de trådlösa komponenterna
bF Normal drift Fel LON-kommunikationsmodul Byt ut LON-kommunikationsmodulen
C1 Normal drift Kommunikationsfel, EA1-förlängning Kontrollera anslutningarna
C2 Normal drift Kommunikationsfel, solcellsstyrningsmodul eller Vitosolic Kontrollera solcellsstyrningsmodulen eller Vitosolic
C3 Normal drift Kommunikationsfel, AM1-förlängning Kontrollera anslutningarna
C4 Normal drift Kommunikationsfel, OpenTherm-tillägg Kontrollera OpenTherm-tillägget
C5 Normal drift, max. pumphastighet Kommunikationsfel, pump med variabelt varvtal Kontrollera pumpen KM-BUS
Cd Normal drift Kommunikationsfel, Vitocom 100 (KM-BUS) Kontrollera anslutningar, Vitocom 100 och kodningsadress "95" i gruppen "Allmänt"/1
CF Normal drift Kommunikationsfel, LON-kommunikationsmodul Byt ut LON-kommunikationsmodulen
d6 Normal drift DE1-ingången vid EA1-tillägget rapporterar ett fel. Rätta till felet på den berörda apparaten
d7 Normal drift DE2-ingång vid EA1-tillägget rapporterar ett fel Rätta till felet på den berörda apparaten
d8 Normal drift DE3-ingång vid EA1-tillägget rapporterar ett fel Rätta till felet på den berörda apparaten
dA Normal drift utan påverkan på rummet Kortslutning, rumstemperaturgivare, värmekrets 1 (utan blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 1
db Normal drift utan påverkan på rummet Kortslutning, rumstemperaturgivare, värmekrets 2 (med blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 2
dC Normal drift utan påverkan på rummet Kortslutning, rumstemperaturgivare, värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 3
dd Normal drift utan påverkan på rummet Ledningsbrott, rumstemperaturgivare, värmekrets 1 (utan blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 1 och fjärrkontrollens inställningar
dE Normal drift utan påverkan på rummet Ledningsbrott, rumstemperaturgivare, värmekrets 2 (med blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 2 och fjärrkontrollens inställningar
dF Normal drift utan påverkan på rummet Ledningsbrott, rumstemperaturgivare, värmekrets 3 (med blandare) Kontrollera rumstemperaturgivare, värmekrets 3 och fjärrkontrollens inställningar
E0 Normal drift Externt LON-abonnentfel Kontrollera anslutningar och LON-abonnenter
E3 Brännare i feltillstånd Värmeöverföringen är för låg under kalibreringen Temperaturbegränsaren har stängt av Säkerställ att värmeöverföringen är tillräcklig. Tryck på återställningsknappen R
E4 Brännaren är låst Fel, 24 V matningsspänning Byt ut styrenheten
E5 Brännare låst Fel på flamförstärkare Byt ut styrenheten
Eb Brännare i feltillstånd Upprepad flamförlust under kalibrering Kontrollera springan mellan joniseringselektroden och brännarens gasbindning. Kontrollera tilldelningen av gastypen. Kontrollera rökgassystemet; ta bort rökgasrecirkulationen vid behov. Tryck på återställningsknappen R
EC Brännare i feltillstånd Parameterfel under kalibrering Tryck på återställningsknappen R eller byt ut pannans kodkort och tryck sedan på återställningsknappen R.
Ed Brännare i feltillstånd Internt fel Byt ut styrenheten
F0 Brännaren är låst Internt fel Byt ut styrenheten
F1 Brännare i feltillstånd Rökgastemperaturen har överskridit gränsen Kontrollera fyllnadsnivån i värmesystemet. Ventilera systemet. Tryck på återställningsknappen R när rökgassystemet har svalnat.
F2 Brännare i feltillstånd Pannans vattentemperaturgivare har reagerat Kontrollera fyllnadsnivån i värmesystemet. Kontrollera cirkulationspumpen. Ventilera systemet. Kontrollera pannans vattentemperaturgivare och anslutningskablar. Tryck på återställningsknappen R
F6 Brännare i feltillstånd Temperaturvärdena för temperaturgivarna för pannvattentemperaturen varierar för mycket från varandra. Byt ut temperaturgivarna för pannvattnet
F8 Brännare i feltillstånd Bränsleventilen stänger för sent Kontrollera gassolenoidventilen. Kontrollera båda kontrollvägarna. Tryck på återställningsknappen R
FF Brännaren är blockerad eller i ett feltillstånd. Internt fel eller återställningsknapp R blockerad Starta om apparaten. Byt ut kontrollenheten om apparaten inte startar om.