Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Justera värmekurvan korrekt

Fråga en expert om råd

Rumstemperaturen kan ändras inte bara med hjälp av ev. radiatortermostater, utan även med hjälp av värmeregleringen. Det är dock bara ägare av värmesystem som har detta alternativ. De som bor i hyresbostäder måste fortfarande ställa in den önskade temperaturen via termostat. Genom att justera värmekurvan kan man inte bara se till att den önskade temperaturen uppnås, utan man kan också öka  komforten och minska uppvärmningskostnaderna.

Funktionen hos en värmekurva

Värmekurvan som det kallas på fackspråk, är den grafiska representationen av en matematisk formel. Den beskriver förhållandet mellan utomhustemperatur och framledningstemperatur. Detta innebär att om utomhustemperaturen ändras har detta en direkt påverkan på framledningstemperaturen. Den sistnämnda är temperaturen på det värmevatten som strömmar från värmegeneratorn till radiatorn eller till ett annat värmesystem. Framledningstemperaturen har ett betydande inflytande på ett värmesystems effektivitet och är därför en viktig faktor när man justerar en värmekurva.

 

Den får inte vara för hög eller för låg. Om den ställs in för högt ökar framledningstemperaturen värmeförlusterna och om den ställs in för lågt förhindrar den att huset blir tillräckligt varmt. För att hitta den optimala framledningstemperaturen är det värt att prova olika inställningar. Det är lämpligt att skapa en loggbok för att anteckna inställningar, framledningstemperaturer och utomhustemperaturer. Du bör också rådgöra med din installatör som kan hjälpa dig att hitta rätt värden.

Justering av värmekurvan utförs endast på värmesystem med utomhuskompenserad reglering. I dessa system fungerar utomhustemperaturen som den styrvariabel på vars förändringar framledningstemperaturen reagerar. Enkelt uttryckt: ju lägre utomhustemperatur, desto högre framledningstemperatur. Dessa värmesystem har en eller flera utetemperaturgivare som registrerar utetemperaturen.

Förutom utomhustemperaturen måste även den inställda temperaturen eller den inställda rumstemperaturen beaktas när värmekurvan justeras. Detta är den specificerade önskade temperaturen för rummen. Om temperaturen sjunker under detta inställda värde ska varmare värmevatten strömma till radiatorerna om värmekurvan har justerats optimalt.

 

Lutning och nivå som nyckelvariabler

För att justera värmekurvan har systemägare två viktiga variabler till sitt förfogande: värmekurvans lutning och nivå. Värmegeneratorn använder lutningen för att avgöra hur kraftigt den behöver ändra framledningstemperaturen när utomhustemperaturen ändras. Lutningen kan vara mycket brant eller mycket platt. Detta beror bland annat på den önskade rumstemperaturen och byggnadens energistatus. Om huset som värms upp förlorar lite värme tack vare god isolering räcker det med en platt kurva. Om det däremot finns betydande värmeförluster genom byggnadens ytterhölje måste lutningen ställas in brantare för att undvika komfortförlust.

Medan lutningen påverkar värmekurvans beteende gör nivån det möjligt att korrigera framledningstemperaturen jämnt uppåt eller nedåt. Konkret innebär detta att om rummen är svalare än vad du vill att de ska vara måste nivån på värmekurvan höjas. Om det å andra sidan är för varmt är det rätt att sänka nivån.

Om du har en värmegenerator med väderkompenserad styrning från Viessmann kan du med några få steg justera värmekurvan och därmed påverka pannans värmeegenskaper. Hur du gör detta är praktiskt taget identiskt för alla värmegeneratorer och beskrivs i respektive bruksanvisning.

Handledningen baseras på Vitodens 300-W väggmonterad gaskondenseringspanna, nummer 5817263, tillverkningsår: 01/05/2018.

Hur man justerar värmekurvan korrekt

 1. Tryck på "Menu" eller på menysymbolen.
 2. Klicka sedan på "Inomhusklimate".
 3. Välj nu den önskade "värmekretsen".
 4. Tryck på "Värmekurva".

Använd +/- knappen för att ändra värmekurvans lutning och nivå. Fabriksinställningen är 1,4 för lutningen och 0 för nivån. Du kan godkänna ändringen med pilsymbolen.

Grafen visar förändringen av värmekurvan så snart du ändrar värdet för lutningen eller nivån. De tilldelade inställda framledningstemperaturerna för värmekretsen (visas på den vertikala axeln) visas som en funktion av olika utomhustemperaturer (visas på den horisontella axeln).

Vilket värde du ställer in för lutning och nivå beror på många faktorer och därför är det inte möjligt att ge en generell inställning. Förutom byggnadens värmeisolering spelar även den typ av radiatorer som installeras en roll.

Följande standardvärden för lutningen kan dock användas som vägledning:

 • 0,3-0,5 i ett välisolerat hus med golvvärme.
 • 1,0-1,2 i ett välisolerat hus med radiatorer.
 • 1,4-1,6 för ett äldre, fristående hus med radiatorer.

Följande justeringar kan göras för värmekurvanivån i ett befintligt system:

 • Om rumstemperaturen generellt sett är för låg: öka nivån.
 • Om rumstemperaturen är för låg, särskilt under kalla dagar: öka lutningen.
 • Om rumstemperaturen är för låg under vår/höst, men tillräcklig under kalla dagar: höj nivån och sänk lutningen.
 • Om rumstemperaturen är för hög under vår/höst, men tillräcklig under kalla dagar: sänk nivån och öka lutningen.

Genom att optimera värmekurvan kan systemägare se till att deras värmepump eller panna bara producerar så mycket värme som behövs för att nå den önskade rumstemperaturen. Förutom den ökade komforten (inte för kallt eller för varmt) som detta medför finns det framförallt ekonomiska fördelar. Eftersom det behövs mindre energi i form av bränsle minskar uppvärmningskostnaderna på lång sikt. Den som värmer med fossila bränslen som gas eller olja minskar också belastningen på miljön.

För att uppnå bästa möjliga resultat och undvika eventuella misstag är det lämpligt att konsultera en installatör när du justerar värmekurvan för första gången. Med vår lokala partnersökning kan du på några få steg hitta en lämplig installatör nära dig.