Gaspannor upp till 2.000 kW för kommersiell användning

Naturgas är en fossil energikälla med låga utsläpp samtidigt som energiinnehållet är mycket högt. Det är en av anledningarna till att gas fortfarande är mycket vanligt inom den kommersiella sektorn.

Modern gasuppvärmningstektik är mycket effektiv och omvandlar upp till 98% av gasen till värme.

Gaseldade pannor med kondenseringsteknik för industrin

Gaskondenspannor använder kondensvärmen och uppnår på så vis en extremt hög verkningsgrad. I konventionella pannor leds den heta gasen direkt ut genom en skorsten medan man med kondenseringstekniken leder gasen via en värmeväxlare där den kyls ner. Vattenångan som bildas frigör den värme som finns lagrad i kondensen vilken i sin tur används för att värma uppvärmningsvattnet. På så vis behöver pannan jobba mindre för att nå önskad temperatur.

Gaskondenspannor inom industrin minskar inte bara kostnaderna för uppvärmning på lång sikt utan bidrar även till att en mindre mängd fossila bränslen måste förbrukas. För miljön innebär detta en betydande fördel.