Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Bergvärmepump - funktion, fördelar och finansiering

Fråga en expert om råd
Vitocal 200-G bergvärmepump med en Vitocell varmvattenberedare.

Jorden är en enorm, nästan outtömlig värmeresurs och samtidigt en av de viktigaste värmekällorna av dem alla. Från ett visst djup har marken en bastemperatur på cirka tio grader Celsius. Jämfört med den omgivande luften är den temperaturen mycket konstant. Det innebär att även om det övre jordlagret är isbelagt kan bergvärmepumpen fortsätta att arbeta effektivt eftersom skillnaden mellan värmekällans och framledningstemperaturen förblir relativt liten, även på vintern.

Hur fungerar en bergvärmepump?

En bergvärmepump fungerar enligt samma princip som alla andra värmepumpar: Först utvinns värmeenergi från marken och sedan överförs den till köldmediet. Detta avdunstar och komprimeras dessutom med hjälp av en kompressor. Detta ökar inte bara dess tryck utan också dess temperatur. Den resulterande värmen absorberas av en värmeväxlare (kondensor) och överförs till värmesystemet. Du kan läsa mer i detalj om hur denna process fungerar i artikeln Hur bergvärmepumpen fungerar.

Jordvärme kan i princip utvinnas via en bergvärmepump på två sätt: antingen via jordvärme som läggs nära ytan eller via bergvärme som tränger ner flera hundra meter ner i jorden. Vi kommer att titta på båda varianterna i följande avsnitt.

Jordvärme läggs under jord

För att utvinna jordvärmen läggs ett rörsystem horisontellt och i serpentinform under frostlinjen. Djupet är cirka en till två meter under gräsmattans eller markens yta. I rörsystemet cirkulerar en köldbärare av frysskyddad vätska som absorberar värmeenergin och överför den till värmeväxlaren. Storleken på den nödvändiga kollektorytan beror bland annat på värmebehovet för byggnaden i fråga. I praktiken är den 1,5 till 2 gånger större än den yta som behöver värmas upp. Jordvärme absorberar värmeenergi från närheten av ytan. Energin kommer från solstrålning och regnvatten. Följaktligen spelar markens egenskap en avgörande roll för solfångarnas energiutbyte. Det är viktigt att området ovanför rörsystemet inte är asfalterat eller bebyggt. Du kan läsa mer om vad som behöver beaktas när du lägger jordvärme i artikeln jordvärme för bergvärmepump.

Bergvärmepump

[1] Vitocal bergvärmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Bergvärme utvinner värme från djupare jordlager

Ett alternativ till jordvärme är bergvärme. Med hjälp av borrhål sänks bergvärmekollektorer vertikalt eller snett ner i jorden. Genom dem flyter också en köldbärare som absorberar värmen på ibland flera hundra meters djup och för den vidare till en värmeväxlare. Från ett djup på cirka tio meter är temperaturen konstant året runt, vilket innebär att bergvärmekollektorer fungerar effektivt även vid mycket låga utomhustemperaturer. De kräver också lite utrymme jämfört med jordvärme och kan även användas för kylning på sommaren. Borrhålets djup beror också på värmebehovet och markens värmeledningsförmåga. Bergvärme kräver alltid att du söker borrtillstånd hos din kommun.

Värme från marken (bergvärme)

[1] Vitocal bergvärmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Fördelar med bergvärmepumpen

Tack vare användningen av geotermisk energi är en bergvärmepump ett effektivt uppvärmningssätt. Geotermisk energi är den värmeenergi som finns tillgänglig under jordytan och som kan användas som värmekälla för en bergvärmepump. Fördelarna med en bergvärmepump är många. De kan grovt delas in i ekologiska och ekonomiska fördelar:

En av de största fördelarna med en bergvärmepump är att värmekällan är praktiskt taget gratis. Den enda energi du behöver köpa är strömmen för att försörja kompressorn. Här är en kombination med ett solcellssystem idealisk, så att du kan omvandla solstrålningen till elektricitet. Den nästan oändliga värmekällan bidrar också till att råvarupriset inte är föremål för ekonomiska eller politiska svängningar. Systemägare är därmed betydligt mindre beroende av sina bränsleleverantörer. En bergvärmepump kan drivas ekonomiskt i antingen monoläge eller dubbelläge. Detta innebär att i det använda värmesystemet ansvarar antingen en eller två olika värmeproducenter för uppvärmningsvärmen och/eller varmvattnet för hushållsbruk.

Att investera i en bergvärmepump är också en investering i framtiden. Jordvärme och bergvärme har nämligen en mycket lång livslängd. Aggregaten är också extremt underhållsfria, eftersom endast ett fåtal rörliga komponenter är installerade. Planering och installation utförs vanligen av en värmeentreprenör, så att en säker drift garanteras redan från början.

Under de varmare sommarmånaderna kan en bergvärmepump också användas för tempererad uppvärmning. Med den här funktionen överförs värmen i rummet via golvvärmen till bergvärmesystemet. Marken lagrar sedan värmen så att den kan användas under den efterföljande uppvärmningsperioden. I det här läget är endast cirkulationspumpen och styrenheten i drift, vilket gör naturlig kylning till en energibesparande och kostnadseffektiv metod för att kyla byggnader. Hur denna process ser ut i detalj förklaras i avsnittet Naturlig och aktiv kylning.

Förutom de ekonomiska fördelarna finns det många ekologiska skäl att använda en bergvärmepump. Detta beror på att den energi som behövs för uppvärmning å ena sidan är klimatvänlig och å andra sidan finns tillgänglig precis nedanför din egen fastighet. Långa och koldioxidintensiva transportvägar elimineras helt och hållet. Användningen av geotermisk energi innebär också en minskning av skadliga koldioxidutsläpp. Jämfört med ett gas- eller oljeuppvärmningssystem når upp till 90 procent färre rökgaser ozonskiktet.

Att använda en bergvärmepump från Viessmann ger många fördelar. Bland de viktigaste är:

  • Gratis värmekälla tillgänglig när som helst på dygnet
  • Effektiv drift även på vintern tack vare en konstant hög temperatur
  • Kan användas för naturlig kylning på sommaren
  • Minskade koldioxidutsläpp

Bergvärmepump för kommersiell och kommunal användning

Bergvärmepumpar använder marken som primär energikälla. Detta görs med jordvärme eller bergvärme, som förs ner i marken för att utvinna den värme som finns där. Bergvärmepumpar för kommersiellt och kommunalt bruk kännetecknas av sitt miljöansvar och minskar avsevärt kostnaderna för att generera värmeenergi och tappvarmvatten.

Vitocal 300-G

Vitocal 350-G

Nominell värmeeffekt

Enstegs: 21,2 till 42,8 kW; tvåstegs: 42,4 till 85,6 kW,

20,5-84,6 kW

Användningsområde

Flerbostadshus, kommersiella företag, lokala myndigheter, nybyggnads- och moderniseringsprojekt.

Fristående hus, tvåfamiljshus, flerbostadshus, kommersiella företag, lokala myndigheter, nybyggnads- och moderniseringsprojekt.