Hållbar utveckling

Viessmann är ett familjeföretag i tredje generationen och tar samhällsansvar för att bevara naturens resurser för kommande generationer. Inom vår företagskultur är resurs- och miljöskonande åtgärder för hållbar utveckling lika viktigt som att öka effektiviteten i hela processkedjan från leverantörer till slutkunder.

Illustration Viessmanns hållbarhetsstrategi

Hållbar utveckling

Viessmanns hållbarhetsstrategi omfattar hela leveranskedjan:

- Forskning och utveckling
- Anskaffning
- Produktion
- Försäljning
- Logistik
- Produktutnyttjande
- Bearbetning och återvinning

Styrkrets och arbetskretsar

Viessmanns hållbarhetsstrategi omfattar i huvudsak processer som direkt har med produkternas livscykel att göra (se bilden). Men även ekologiska aspekter som energi- och materialeffektivitet, utsläpp av skadliga ämnen och biologisk mångfald samt sociala ämnen som personalstruktur, arbets- och hälsoskydd, kvalifikation och nöjd personal finns med.

Indelningen av områdena i fyra arbetsgrupper ger en komplett analys:

- Strategi & kontroll
- Produkter & processer
- Resurser & infrastruktur
- Personal & arbetsmiljö

Alla aktiviteter koordineras av en styrgrupp som delegerar uppgifterna till arbetsgrupperna och sammanställer deras resultat. Styrgruppen rapporterar till styrelsen och förbereder beslut.

Hållbarhetsstrategi i två faser

Den operativa omsättningen av hållbarhetsstrategin är indelad i två faser:

I den första fasen görs en omfattande inventering. Här görs en beskrivning av den aktuella statusen för alla relevanta handlingsområden med hjälp av nyckeltal. Här ingår även en omfattande analys av behoven och kraven hos de viktigaste grupperna (stakeholder), som omfattar kunder, leverantörer, personal, myndigheter, kommuner, föreningar och förbund.

I den andra fasen sammanfattas och bedöms resultaten av inventeringen. Sedan fastläggs eller anpassas standarder som företagets mall. För det viktigaste nyckeltalen (kärnindikatorer) anges tidsbegränsade mål för ansvariga på de olika företagen.

Illustration PDA-cykel

PDCA-cykel

Alla åtgärder som gäller den hållbara utvecklingen koordineras av en styrgrupp som rapporterar till styrelsen.

Ett kontrollsystem garanterar att målen uppnås och att feedback ges. Därmed bildas av målsättning (Plan), omsättning av åtgärder (Do), kontroll och feedback (Check) och avledning av nya mål (Act) en kontinuerlig process (PDCA-cykel), som leder till att hållbarhetsutvecklingen för alla produkter och processer i företaget förbättras.

Allians för hållbarhet

För den stora allmänheten har Viessmann skapat webbforumet Allians för hållbarhet. Webbplatsen samlar information om hållbart byggande, boende och hållbar modernisering som hittills inte varit fullständig eller bara funnits i för komplex form.

Det långsiktiga målet med Allians för hållbarhet är en hållbar hantering av naturens resurser och en CO2-neutral försörjning till byggnader. Ämnet hållbarhet ska överföras till samhällets vardag och förankras där.

Logotyp Allians för hållbarhet
Viessmann produktanläggning

”Efficiency Plus” – resurseffektivitet, klimatskydd och anläggningssäkring vid Viessmanns säte i Allendorf (Eder)

Strategiskt hållbarhetsprojekt – ”Efficiency Plus”

Med sitt strategiska hållbarhetsprojekt ”Efficiency Plus” har Viessmann visat att de energi- och klimatpolitiska mål som har satts upp för 2050 kan uppnås redan idag. Med hjälp av teknik som redan finns på marknaden har man förutom arbets- och materialeffektiviteten framför allt tydligt ökat energieffektiviteten. Förbrukningen av fossil energi minskade med två tredjedelar och CO2-utsläppen minskade med 80 procent.

Deltagare i den tyska klimatskydds- och energieffektivitetsgruppen

Viessmann är medlem i den tyska klimatskydds- och energieffektivitetsgruppen

Som ett av totalt 15 företag är Viessmann medlem i den tyska klimatskydds- och energieffektivitetsgruppen. Bundesumweltministerium (miljödepartementet i Tyskland) Bundeswirtschaftsministerium (näringsdepartementet i Tyskland) och DIHK (tyska indistri- och handelskammaren) startade samarbetet 2009 och först ingick fyra företag. Förutom Viessmann valdes berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH och Prinovis GmbH ut som initiativtagare och goda exempel inom energieffektivitet och klimatskydd.

Medlemsföretagen måste uppfylla mycket stränga kriterier. Klimatskydd och energieffektivitet måste ingå i företagets policy och prestationerna måste regelbundet kommuniceras offentligt. Dessutom måste förbrukningsdata och utsläpp av växthusgas registreras systematiskt och kompenseras, och ämnena klimatskydd och energieffektivitet måste finnas med i företagets fortbildningsprogram.

Målet med partnerskapet för klimatskydd, energieffektivitet och innovation är att utnyttja den befintliga potentialen för klimatskydd och energieffektivitet hos företagen. Dessutom ska användningen av innovativ teknik för att utnyttja denna potential i praktiken främjas och förutsättningar måste skapas för att uppnå de ambitiösa målen för klimatskydd och för att öka energieffektiviteten på ett lönsamt sätt.