Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Värmesystemet i sommarläge

Fråga en expert om råd
Foto: © Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock.com

Ställ in värmesystemet i sommarläge och spara energi och kostnader.

Stänger du av värmesystemet på sommaren eller låter du det vara på? Det är en berättigad fråga, eftersom det vanligtvis inte är nödvändigt att värma upp rummen vid sommartemperaturer. Om varmvattnet värms upp via centralvärmesystemet skulle detta dock leda till att komforten försämras. Om du stänger av uppvärmningen på sommaren kommer endast kallt vatten att komma ut ur duschhuvudet och kranen. I det här fallet rekommenderas det att ställa in värmesystemet på sommarläge. Värmesystemet körs då endast för att producera tappvarmvatten. Detta sparar energi och minskar samtidigt uppvärmningskostnaderna. I följande guide får du reda på vad du ska tänka på när du ställer om värmesystemet på sommaren och vilka alternativ som finns för uppvärmning av tappvarmvatten.

Varför sommarläget är meningsfullt

Uppvärmning av rum och varmvattenförsörjning kräver energi. Priset för detta återspeglas i energikostnaderna. Ju mer energi som förbrukas, desto högre blir kostnaderna. Särskilt när det gäller fossila bränslen är ett högt energibehov också förknippat med utsläpp. Detta beror på att koldioxid frigörs när gas och olja förbränns. Om du ställer in ditt konventionella uppvärmningssystem på sommarläge kan du inte bara spara kostnader utan också minska koldioxidutsläppen. Eftersom sommarmånaderna ändå är varma är detta inte ens förknippat med sämre komfort.

Tidpunkten beror på vädret

Det finns ingen allmän regel för när du ska ställa om värmesystemet till sommarläge. Väderförhållandena är den viktigaste faktorn.

Moderna värmesystem erbjuder mycket komfort

De som redan har ett modernt värmesystem behöver vanligtvis inte oroa sig för när det ska ställas om till sommarläge. De slutar automatiskt att värma när en viss utomhus- eller inomhustemperatur har uppnåtts. Denna tröskeltemperatur beror på om värmesystemets styrning är utomhus- eller rumstemperaturberoende. Givarna installeras följaktligen utanför eller inne i byggnaden. Om temperaturen sjunker under ett visst tröskelvärde startar värmesystemet automatiskt. Detta garanterar en hög boendekomfort hela tiden, även under kalla perioder på sommaren. Temperaturen vid vilken värmedriften stoppas eller återupptas kan ställas in manuellt. Se bruksanvisningen för att ta reda på hur du justerar den s.k. sommar/vinter-växlingen på ditt Viessmann-värmesystem och ställer det i sommarläge. I bruksanvisningen beskrivs också hur man ställer in olika driftlägen:

  • Uppvärmning och varmvatten
  • Endast uppvärmning
  • Endast varmvatten

Bruksanvisningen finns också att ladda ner på Viessmann ViBooks.

Styr värmesystemets sommarläge via appen

Om värmesystemet har ett motsvarande gränssnitt är det möjligt att styra via appen. I nya Viessmann-system är detta integrerat från fabrik. Om du har ett äldre Viessmann-värmesystem med Vitotronic-styrenhet har du möjlighet att eftermontera en Vitoconnect-modul. När denna är aktiverad görs alla inställningar via ViCare-appen - när som helst och oavsett var du befinner dig. Appen erbjuder följande fördelar:

  • Energihantering: Spåra energiflöden i huset.
  • Skapa värmeplaner: Anpassa uppvärmningsdriften
  • Fjärrunderhåll: Snabb hjälp från en auktoriserad installatör
Bilden visar hur ett Viessmann Vitodens 242-F gasvärmesystem styrs via ViCare-appen på en smartphone.

Semester ger stora besparingsmöjligheter

Värmesystemet bör inte bara vara nedstängt på sommaren. När du inte är hemma under en längre tid kan tidsprogrammen också bidra till att spara energi. Genom att aktivera semesterprogrammet på ditt Viessmann-värmesystem kan du påverka både rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning. Detta bestäms av de sparade ankomst- och avresedagarna.

Tips för uppvärmning på sommaren

Om ditt Viessmann-värmesystem körs i sommarläge sparar du redan energi och kostnader. För att du ska vara väl förberedd inför nästa uppvärmningssäsong och utnyttja ytterligare besparingspotential har vi sammanfattat ytterligare tips om uppvärmning på sommaren.

Glöm inte termostatventilerna

Även om radiatorerna inte blir varma under sommardriften bör termostathuvudet inte vara inställt på frostskydd. Annars kan blockeringar uppstå under uppvärmningspausen. Denna risk kan minskas genom att öppna termostatventilerna på radiatorerna på sommaren. Detta frigör mekanismen som reglerar vattenflödet i ventilen. Om ventilerna fastnar trots att termostaterna är korrekt inställda kan du försöka frigöra dem själv. För att göra detta ska du först ta bort reglerskyddet. När den nedre delen av ventilen är blottad, knacka försiktigt på den eller dra lätt i ventilstiftet.

Tidsstyrning av varmvattencirkulationspumpen

En varmvattencirkulationspump (VVC-pump) ser till att alla tappställen i huset snabbt förses med varmvatten. Detta möjliggör en hög komfortnivå. Dessutom minskar den ständiga rörelsen risken för legionellabildning. Dessa bakterier förökar sig särskilt bra i varmt, stillastående vatten. Om denna pump går kontinuerligt förbrukar den dock permanent el när inget varmvatten egentligen behövs - till exempel på natten eller när ingen är hemma på dagen. Till skillnad från cirkulationspumpen i värmesystemet bör den ändå inte stängas av helt på sommaren. För att spara el är det lämpligt att styra VVC-pumpen med en timer. På så sätt kan drifttiden anpassas till det faktiska behovet.

Utnyttja sommaren för att uppdatera värmesystemet

Sommarmånaderna är den perfekta tiden för ett nytt värmesystem. Detta beror på att de boende inte behöver frysa, även om uppvärmning tillfälligt inte är möjlig eller endast är möjlig i begränsad omfattning. Om den gamla pannan inte har en modern styrenhet lönar det sig att byta ut värmesystemet. Då slipper man ställa in värmesystemet manuellt till sommarläge. Dessutom utnyttjar innovativa uppvärmningssystem den förbrukade energin särskilt effektivt. Den som vid uppdatering väljer värmesystem som använder förnybar energi sparar också värdefulla resurser och gör sig mindre beroende av fossila bränslen och eventuella prishöjningar.

Solvärmesystem ger varmvatten på sommaren

Om ditt värmesystem körs i sommarläge värmer det endast tappvarmvatten för hushållsbruk. Med ett solvärmesystem kan du producera varmvatten även på sommaren utan att använda värmesystemet och på så sätt spara ännu mer. Här är det särskilt viktigt att planera ordentligt. För att solenergin ska kunna utnyttjas optimalt måste vissa villkor vara uppfyllda. Bland annat är takets riktning och storlek samt skuggspel viktiga faktorer. Den erforderliga beredarvolymen bör också anpassas till den individuella efterfrågan och solvärmesystemets funktion. Detta beror på att tekniken förutom för varmvattenuppvärmning även kan användas som reserv för centralvärme. En pålitlig kontaktperson för planeringen av solvärmesystem är en erfaren solvärmetekniker. De kommer att anpassa det nya systemet optimalt till förhållandena på plats.