Viessmann erbjuder lösningar inom alla tillämpningsområden

Viessmann-koncernen är en av de internationellt ledande tillverkarna av värme-, industri- och kylsystem. Viessmanns kompletta produktutbud erbjuder individuella lösningar med effektiva system och tjänster från 1,5 till 120 000 kilowatt för alla tillämpningsområden och alla energikällor.

Viessmannprodukter

Värmesystem

För att beta av det uppdämda moderniseringsbehovet på värmemarknaden behöver vi hela det tekniska spektrum som står till förfogande. Vilket värmesystem man ska välja är olika från fall till fall. Det beror på vilken effekt man behöver, vilka energikällor som finns och till sist även av användarens individuella behov.

 

Olja och gas: stor sparpotential och ”gröna perspektiv”

Cirka 65 procent av de cirka 20 miljoner värmeanläggningarna i Tyskland drivs med gas och 30 procent med olja. Det innebär: Att fossila bränslen kommer att fortsätta spela en viktig roll under en längre tid. Begränsad räckvidd och de CO2-utsläpp som är förknippade med förbränning av olja och gas kräver inte bara en mycket sparsam hantering av dessa naturresurser, utan även ett ”grönt perspektiv” i form av större biogena andelar. Med sin stora besparingspotential och de låga totala investeringarna är kondenseringstekniken den lönsammaste lösningen. Tack vare användningen av en modern, effektiv olje- och gasvärmepanna kan förbrukningen sänkas med upp till 30 procent jämfört med en omodern värmeanläggning.

Inox-crossal värmeväxlaryta

KVK-system

Särskilt effektiv – kraftvärmekopplingen

Kraftvärmekopplingen (KVK) är en effektivitetsteknik med särskilt stor potential, eftersom den värme som uppstår när elen genereras används på ett meningsfullt sätt. Jämfört med den vanliga separata el- och värmealstringen (el från centralt kraftverk, värme från central värmepanna resp. pannrum) minskar naturgasdrivna KVK-system den primära energiförbrukningen med cirka en tredjedel och CO2-utsläppen med mer än 50 procent.

En viktig förutsättning för en lönsam drift av KVK-system är att ha så lång drifttid som möjligt. Därför har värmecentraler länge använts huvudsakligen i objekt med ett stort el- och värmebehov året om – exempelvis på sjukhus, företag och industrier.

För användning i nybyggda en- och tvåfamiljshus och i sanerade gamla byggnader med lite värmebehov finns system baserat på bränslecellsteknik. Vid modernisering av en- och tvåfamiljshus med större värmebehov är det särskilt lönsamt med mikro-KVK-system med stirlingmotor.


Biomassa: CO2-neutral, bekväm värme

Biomassa står med sina 70 procent för den största andelen förnybar energi, och det av goda skäl: Ved och pellets behöver till exempel inte importeras, är tillgängliga året om, är lätt att förvara och förbränningen är CO2-neutral. Moderna biomassapannor är inte bara lämpliga för bekväm, central uppvärmning av byggnader och för att värma upp tappvarmvatten, utan även för användning i industrin och i det producerande näringslivet. När det gäller bekvämlighet och användarvänlighet är denna värmepanna likvärdig ett olje- eller gasvärmesystem.

Pellets

Landskap

Luft- och jordvärme: kostnadsfritt och miljövänligt

Med sina fantastiska effektegenskaper är värmepumpar inte bara lämpliga för nya byggnader och modernisering av bostäder, utan kan även användas av företag. Förutom värmen från uteluften, jorden eller ett isackumulatorsystem kan spillvärme från industriella processer användas som energikälla. Jämförelsevis låga driftskostnader, miljöskyddsaspekter och oberoendet från olja och gas talar för användningen av denna beprövade teknik. Hybridsystem med integrerad värmepumpmodul är en särskilt innovativ lösning. Det kan användas i stället för en föråldrad olje- och gaspanna. Det gäller även gasadsorptionsvärmepannor, som är en kombination av kondenserande värmepanna och gasdriven adsorptionsvärmepump och som har en cirka 40 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med kondenseringstekniken.


Solenergi – det perfekta komplementet

En termisk solanläggning med varmvattenberedning eller kompletterande värme lönar sig även i kombination med en konventionell värmepump eller en kondenserande värmepanna. Med den kan man värma upp allt varmvatten med solenergi sommartid. Med kompletterande värme kan en solanläggning spara in mer än 30 procent av värmekostnaden under ett år. Med hjälp av solcellssystem kan solenergi omvandlas till el som sedan matas ut i elnätet precis som för egen elförsörjning, alltså till en varmvattenberedare eller för att driva en värmepump.

Solvärme
Viessmann industrisystem

Industrisystem

Effektiva industrisystem och industrianläggningar för industriella tillämpningar står för ett viktigt bidrag för att sänka driftskostnaderna och utsläpp av miljöfarliga ämnen och skapar därmed konkurrensfördelar. Viessmann erbjuder dessutom omfattande systemlösningar som garanterar en ekonomisk försörjning med ånga på upp till 120 ton per timme, värme upp till 120 MW, kyla upp till 2 MW och el upp till 50 MW. Dessutom kan alla bränslen användas – fossila bränslen, biomassa och avgasvärme liksom jordvärme eller från uteluften eller den spillvärme som uppstår vid industriella processer.

Viessmann utvecklar och realiserar enhetliga energikoncept som baseras på en helhetssyn på hela systemet med energiproduktion, försörjningsstruktur och förbrukning. Analysen av alla processer utgör grunden för beräkningen av potentialen och avstämningen av alla systemkomponenter. Omfattande tjänster från planering via idrifttagning till service kompletterar utbudet.

Kylsystem

Viessmann erbjuder innovativa kyllösningar som kylar och frysar med centralkylning och anslutningsklara modeller, lamellprodukter, kombinationsanläggningar, temperaturstyrda kylrum, kylceller och kylaggregat samt tillbehör, samtliga med montering och underhåll. Tack vare ett starkt partnernätverk kan Viessmann erbjuda sina kunder kompletta kyllösningar. Kunderna har en central kontaktpartner för försäljning, marknadsföring och service. Produktionsplatserna i Tyskland och Finland har många års samlad kunskap på området kylteknik. Framför allt kunderna vinner på att man samlar dessa kompetenser eftersom de får kompletta kyllösningar från en enda leverantör.

Viessmann kylsystem

Kylsysystem för detaljhandeln

Unika detaljhandelskoncept

Vissmanns kyllösningar uppfyller alla behov som ett företag kan ha. Företagets högsta prioritet är att flexibelt uppfylla alla kundens krav. Alla kyllösningar anpassas till kundens individuella behov så att kunden lyfter sig över konkurrenterna tack vare unika koncept och nya layoutalternativ.