Energipolicy

Baserat på Vissmanns företagsvärderingar specificerar energipolicyn följande handlingsprinciper för alla medarbetare i Viessmann Group.

Energimål

Viessmann Group förbinder sig att med denna energipolicy ytterligare minska energibehovet och därmed CO2-utsläppen. Det görs baserat på de strategiska energimålen. Den högsta ledningsnivån i respektive koncernföretag fastställer årligen dessa mål, som ska vara i linje med hela koncernens överordnade mål. Grunden för måldefinitionen är de väder- och produktionsjusterade förbrukningsuppgifterna för den gångna perioden samt lönsamheten i respektive beslut för respektive beslut med hänsyn till hållbarheten.

Kontinuerlig förbättring av den energimässiga effekten

Vi eftersträvar en ständig förbättring av den energimässiga effekten. Det förutsätts då att man som miniminivå uppfyller de i lag angivna kraven.

Hållbarhet

Beslut som är energimässigt relevanta fattas även med hänsyn till hållbarhet. Man tar även hänsyn till livscykeln när det är meningsfullt.

Medarbetare

Alla medarbetare måste delta för att det ska vara möjligt att tillämpa energipolicyn i praktiken. Koncernföretagens medarbetare informeras ingående, även i energifrågor, och engageras i energiledningsprogrammet.

Omfattning, resurser

Företagets energimål gäller alla områden inom företaget, alla verksamheter och alla processer i lika hög grad.
Den högsta ledningsgruppen i Viessmann-gruppen ställer alla resurser och all information till förfogande, som krävs för att tillämpa energipolicyn och nå de strategiska och operativa målen.

Allmänheten

Allmänheten informeras regelbundet om energiaspekterna, energiförbrukningen och energiledningsprogrammet inom Viessmann-gruppen.

Utsläpp

Utsläppsmålen för Viessmann Group fastställs tillsammans med energimålen. Utsläppen minskar alltid när man ökar energieffektiviteten och genom en stadig ökning av andelen förnybar energi.

Kontroll

Den högsta ledningsgruppen i Viessmann Group kontrollerar och utvärderar hela tiden att man följer energipolicyn.

Energi – kontroll

Koncernföretagens energiförbrukning mäts och kontrolleras ständigt. Viktiga energiaspekter kartläggs, kontrolleras och kommuniceras regelbundet.