Viessmann Produktionssystem

Viessmann Produktionssystem (ViPS) är ett regelverk som är bindande för alla företag inom koncernen. Det beskriver hur processerna för tillverkning av produkterna utformas, implementeras, kontrolleras och ständigt förbättras.

Regelverket innehåller relevanta mål, principer, metoder och verktyg för produktionsorganisationen – baserat på grundtankarna med en kontinuerlig förbättring och de synkrona processerna.

 

Produktionsprinciper

Standardisering, visualisering samt ordning och renlighet


För att processen ska vara stabil säkerställer vi att processerna utförs på ett fastställt sätt. På så sätt utformas produktionsprocesserna på så sätt att avvikelser genast upptäcks. Muda (spill) ska undvikas och nettoproduktionen ska ökas.
 

Medarbetare

Kvalifikationer, utbildning, arbetssäkerhet


Höga kvalifikationer hos våra medarbetare anser vi är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna tillämpa våra produktionsprinciper i praktiken. En kontinuerlig vidareutbildning ökar medarbetarnas nöjdhet. Det finns mångsidiga vidareutbildningsprogram bland annat i Akademin.
 

Synkrona processer

Produktion i takttid, takttillverkning, logistik, kontinuerlig förbättringsprocess, tillverkningsledning


Vi tillverkar exakt det som kunden behöver. Det gäller inte bara för kunduppdrag, utan även för våra interna processer i form av en kund-leverantörsrelation.
 

Effektiva anläggningar

Tillverkningsanpassade produktionsmedel


För att kunna tillverka våra produkter till marknadsanpassade priser måste vi utnyttja våra produktionsanläggningar med största möjliga effektivitet och undvika oplanerade avbrott på anläggningarna. Därför används ett betjänings- och driftkoncept på TPM-basis.
 

Felfria produkter och processer

Förebyggande av fel, felanmälan, felavhjälpning, revision


"”Kvalitet i centrum” eftersträvas av alla medarbetare. Vid produktion och processer är målet noll fel. Det är det enda sättet för oss att leverera produkter av högsta kvalitet till våra kunder.
 

Produktionsledning

Ledning på arbetsplatsen


Vi säkerställer att man på platsen där man skapar värde upprätthåller förändringsprocessen med hjälp av kvalificerade medarbetare. Denna process stöds av ”kaizen” – kontinuerlig förbättring.