Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Jordvärme - funktion och fördelar i korthet

Begär ett kostnadsfritt samråd

Jordvärme är geotermiska energisystem som installeras nära ytan och som utvinner värmeenergi från marken på ett djup av cirka en till två meter. De är lämpliga för bostadsområden där djupborrning inte är möjlig av juridiska skäl.

Jordvärme utvinner värme nära ytan

För värmeutvinning installeras jordvärme nära ytan och under frostlinjen, på samma sätt som ett golvvärmesystem. Beroende på region varierar denna gräns och påverkar jorddjupet. I praktiken placeras de flesta jordvärmekollektorer horisontellt 1,0-1,5 meter under markytan. De vanligaste typerna är ytkollektorer, dikeskollektorer, spiralkollektorer och geotermiska korgkollektorer. Beroende på typ av kollektor och installation kan grävning eller borrning nå upp till fem meters djup. När man lägger rören är det viktigt att se till att de ligger på ett visst avstånd från varandra. Om de inte är det kommer kollektorerna att utvinna för mycket värme ur marken på vissa platser, vilket kan leda till att området runt omkring dem fryser.

Hur fungerar jordvärme?

Jordvärmekollektor består vanligtvis av plaströr med en diameter på två till fyra centimeter. Rörens längdt beror både på markförhållandena och installationsdjupet, och bör så långt som möjligt motsvara värmebehovet. En felaktig utformning har en negativ inverkan på den ekonomiska effektiviteten och bör undvikas till varje pris. Oavsett typ cirkulerar en köldbärarvätska inuti kollektorerna, som absorberar värmeenergin från marken och överför den till bergvärmepumpen.

I bergvärmepumpen överförs den utvunna värmen till ett köldmedium som sedan förångas. För att höja den resulterande köldmedieångan till önskad temperatur och använda den för centralvärme eller varmvattenuppvärmning komprimeras den med hjälp av en kompressor. Du kan läsa mer i detalj om hur denna process fungerar i artikeln Hur bergvärmepumpen fungerar.

Hitta rätt jordvärmekollektor

Jämfört med bergvärme krävs normalt inget tillstånd för installation av jordvärmefångare, utan endast en anmälan till kommunen. För att hitta rätt kollektor måste flera faktorer beaktas i förväg. Dessa är bland annat installationstekniken och förhållandena i marken.

I praktiken installeras jordvärmekollektorer ofta horisontellt och på liknande sätt som golvvärme. Tekniken kräver dock en stor yta. Vilket utrymme som måste finnas tillgängligt beror mycket på värmebehovet. Som tumregel bör dock kollektorytan vara ungefär en och en halv till två gånger så stor som den yta som ska värmas upp. Om utrymmet är begränsat är vertikal installation möjlig, t.ex. som en dikeskollektor eller som en geotermisk korgkollektor. Det är viktigt att ta hänsyn till det maximala djupet, eftersom detta kan leda till ett intrång i grundvattnet om grundvattennivåerna är låga.

När man väljer rätt jordvärmekollektorer spelar också jordarten en avgörande roll. Man skiljer på fuktiga och torra jordar, där den tidigare ger betydligt mer värmeenergi. I alla fall måste man se till att kollektorområdet aldrig täcks eller byggs över. I så fall kan marken inte längre förnya sig själv genom solljus och varmt regn. Resultatet: den kommer att ge mindre värme.

Fördelar med jordvärme för bergvärmepumpen

Jordvärme anses vara ett bra alternativ till bergvärme, eftersom inget officiellt tillstånd behöver erhållas för idrifttagning. De har också en rad andra aspekter som talar till deras fördel. De viktigaste är följande:

Nästan konstant värme året runt
Lämplig som enda värmekälla
Kan kombineras med solvärmesystem
Säker och hållbar drift