Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Luft/vattenvärmepump - luft som värmekälla

Fråga en expert om råd

Hur en luft/vattenvärmepump fungerar

Hur värmepumpen genererar värmeenergi med luft kan beskrivas med hjälp av ett exempel på ett kylskåp. Medan kylskåpet leder den varma luften till utsidan, för luft/vattenvärmepumpen in värmen från den omgivande luften i rummet. Närmare bestämt drar en fläkt aktivt in den omgivande luften och överför den till en luftvärmeväxlare (förångare) som är inbyggd i värmepumpen. I denna finns ett cirkulerande köldmedium som ändrar sitt fysiska tillstånd vid låg temperatur och avdunstar. För att höja denna köldmedieånga till en nivå som kan användas för uppvärmning och varmvattenuppvärmning komprimeras den med hjälp av en kompressor. En detaljerad beskrivning av denna process finns i avsnittet om hur luft/vattenvärmepumpen fungerar.

I monoblockversionen är alla komponenter som används för värmeproduktion placerade i värmepumpen. Eftersom anslutningsrören mellan inomhus- och utomhusaggregaten endast fylls med vatten kan dessa aggregat snabbt och enkelt tas i drift. Den entreprenör som utför arbetet behöver inte ha ett köldmediecertifikat för att utföra detta arbete. Och eftersom de flesta apparater arbetar mycket tyst kan de placeras nära vardagsrummet.

Eftersom äldre byggnader skiljer sig mycket åt beroende på ålder och historia krävs det olika typer och mängder av arbete för att på ett förnuftigt sätt kunna installera och driva ett nytt värmesystem i en äldre byggnad. Lokalerna, rökgassystemet, skorstenen och värmeisoleringen kan också behöva uppdateras. Exakta detaljer kan endast tillhandahållas av en värmeinstallatör efter en grundlig inspektion.

Vitocal 222-S: Luft/vattenvärmepump med en utomhusenhet.

Vitocal 250-A & 252-A luft/vattenvärmepumpar

Fördelar med en luft/vattenvärmepump

Fördelarna med en luft/vattenvärmepump varierar. För att bättre kunna klassificera dessa pumpar är det bra att skilja mellan deras grundläggande och mer specifika fördelar.

De grundläggande fördelarna med en luft/vattenvärmepump är först och främst den kostnadsfria och oändliga värmekällan. Användningen av denna energikälla gör systemägarna lite mindre beroende av sina tidigare bränsleleverantörer. Detta beror på att till skillnad från eldningsolja eller naturgas är omgivande luft inte föremål för ekonomiska eller politiska fluktuationer. Dessutom kommer kostnaderna för skorstenar och rökgasinspektörer att höra till det förflutna. När husägare beslutar sig för att använda en luftvärmepump kan de räkna med hög driftsäkerhet och en ökning av fastighetens värde.

Följande lista ger en översikt över fördelarna med en luftvärmepump:

  • Gratis värmekälla tillgänglig när som helst på dygnet
  • Relativt låga investeringskostnader
  • Utökningsbar tack vare kaskadfunktion
  • Inget officiellt godkännande behövs
  • Lämplig för både nybyggnation och moderniseringsprojekt
  • Det är möjligt att eftermontera

Genom att använda en luft/vattenvärmepump håller systemägaren inte bara uppvärmningskostnaderna på en låg nivå på lång sikt. De minskar också märkbart miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Om husägarna dessutom väljer att köpa värmepumpens el från ekologiska resurser kan systemet fungera helt koldioxidneutralt.

Miljöskyddet är viktigt även på klimatpolitisk nivå. Många experter anser att energiomställningen kan genomföras med hjälp av värmepumpar. Nyckelord: Sektorkoppling, dvs. intelligent sammanslagning av el- och värmemarknaderna. Trots allt måste gröna kraftverk även i dag stängas av då och då för att inte äventyra nätstabiliteten. Värmepumpar kan fånga upp denna överskottsenergi, lagra den termiskt och sedan använda den för att leverera värme året runt.

Fördelar jämfört med andra värmepumpar

Förutom den omgivande luften ger även marken och grundvattnet värmeenergi som värmepumparna kan generera värmeenergi ur. När husägare står inför ett köpbeslut bör de inte bortse från fördelarna med luft/vattenvärmepumpen jämfört med andra typer av värmepumpar. Dessa är ganska många.

Jämfört med bergvärmepumpen är investeringskostnaderna för en luftvärmepump relativt låga. En av orsakerna till detta är det sätt på vilket värmekällan utnyttjas. Till skillnad från en bergvärmepump krävs varken schaktning av marken eller djupborrning. Istället är utomhusenheten i en luftvärmepump flexibel i sin installation. Den kan placeras på en sockel eller på ett väggfäste och utvinner värme ur utomhusluften. Den har ett fotavtryck på cirka en kvadratmeter, beroende på modell.

Planeringsarbetet för en luftvärmepump är lågt, eftersom endast lämplig värmeeffekt och bullerskydd behöver beaktas. Ljudkalkylatorn kan hjälpa till att bedöma ljudutbredningen.

Moderna luft/vattenvärmepumpar från Viessmann arbetar mycket tyst och hörs knappt under drift. För att uppnå detta har det krävts år av intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Viessmanns värmepumpar har en avancerad akustisk design där alla värmepumpens komponenter har utformats för att minimera buller. Lågfrekventa ljud som upplevs som särskilt irriterande har minimerats.

En annan fördel med luft/vattenvärmepumpen är att den är enkel att installera. Beroende på modell kan den installeras antingen helt inomhus eller utomhus. Om utrymmet är begränsat är splitversionen en optimal lösning. Här är apparaten uppdelad i en inomhus- och en utomhusenhet, där majoriteten av komponenterna som fläkt, förångare och kompressor finns i utomhusenheten. Inomhusenheten innehåller endast kondensorn och de hydrauliska komponenterna samt styrenheten. Tack vare sin enkla installation är luft/vattenvärmepumpar idealiska för moderniseringsprojekt.

Viessmanns Vitocal 222-S: luft/vattenvärmepumpens utomhusenhet.
Viessmanns luft/vattenvärmepump Vitocal 252-A.

Vad kostar en luft/vattenvärmepump?  

Priset på luft/vattenvärmepumpar i Sverige påverkas av flera faktorer. För det första kan den initiala inköpskostnaden variera beroende på pumpens tekniska egenskaper. Installationskostnaderna bidrar också väsentligt till det slutgitliga priset, eftersom de kan variera beroende på hur komplicerat det är att integrera systemet i befintlig infrastruktur i hemmet. Slutligen spelar fastighetens storlek och uppvärmningsbehov också en avgörande roll för den totala kostnaden.  

Luft/vattenvärmepumpar för lokal myndighet och kommersiell användning  

Förutom miljöansvaret är en av fördelarna med en luft/vattenvärmepump att den är snabb och enkel att använda, särskilt inom den kommunala och kommersiella sektorn. Läs mer här!

Luft/vattenvärmepump: Produktsortiment

Luft/vattenvärmepumparna Vitocal 250-A och 252-A är lämpliga såväl vid nybyggnad som vid modernisering. Jämfört med ett bergvärmesystem är investeringen i en luft/vattenvärmepump lägre, eftersom kostnaderna för att installera jordvärme eller borra hål för bergvärme inte uppstår. Värmepumparna kan installeras både inomhus och utomhus. Utomhusinstallation är en särskilt utrymmeseffektiv lösning. Endast styrenheten monteras på väggen i huset.