Solceller för kommersiella behov

Att täcka energibehovet är en viktig kostnadsfaktor, särskilt inom den kommersiella sektorn. I praktiken är värmen och elen som nyttjas ofta tillverkade på det klassiska sättet. Soltekniken erbjuder därför en enorm potential. Förutom värmeproduktion med solvärme är det också möjligt att generera el från solljus - på lång sikt är detta ekonomiskt mycket fördelaktigt.

Viessmanns solteknik tillhandahåller perfekt matchade komponenter som består av solceller, växelriktare och monteringssystem samt ellagringssystem och värmepumpar för att öka er användningen av egenproducerad el.

Solcellsanläggning från Viessmann

Sänkta elkostnader 

Elpriset är för många företag en stor kostnadspost och en nedåtgående trend i priset är i dagsläget inte förutsägbar. Det bästa sättet att motverka dyra elkostnader utan att minska kraven är att använda ett effektivt solcellssystem.

Systemet omvandlar inkommande solljus till likström. Eftersom detta inte används i stor utsträckning, omvandlas det vidare från likström till växelström. Den senare kan antingen konsumeras direkt eller matas in i det allmänna nätet.

Lägre kostnader och mer miljövänligt

Användningen av solel minskar inte bara dina energikostnader utan verkar också skonsamt för miljön i och med att elen produceras och används lokalt. Långa transportleder för "klassisk elektricitet" försvinner. Dessutom används endast ren solenergi för elproduktion. En omvandlingsprocess som i konventionella kraftverk, där fossila bränslen ofta brinner för att generera el, inte äger rum. För att användningen av ett sådant system ska kunna ge det optimala resultatet måste flera faktorer passa ihop. Hög kvalitetsstandard för solcellsodulerna garanterar god ekonomisk vinning och lång livslängd. Vi erbjuder omfattande tjänster där allt från planering och design till leverans och service utförs av kompetenta Viessmann-specialister.


Solceller företag icon-solar.png

Genom att installera en solcellsanläggning från Viessmann kan var och en bli sin egen elproducent.