Bergvärmepumpar 

Bergvärme - en pålitlig värmekälla 

När det gäller värmeenergi så är jorden en stor och i princip outtömlig resurs, då solen värmer marken som lagrar energin. Det gör bergvärmepumpen till ett utmärkt val i Sverige då den normalt ger den största energibesparingen över året.

Bergvärmepumpen hämtar energi från en kollektorslang. I kollektorslangen cirkulerar en vätska som avger den kallare temperaturen som kommer från från värmepumpen och hämtar varmare temperaturer från borrhål/markslinga.

Den varmare temperaturen i vätskan från borrhål/markslinga avges i sin tur i en värmeväxlare (förångare) där ett köldmedium värms upp av vätskan. Värmepumpens kompressor höjer trycket och därmed temperaturen på köldmediet. Värmen överförs till värmesystemet i en värmeväxlare (kondensor) och skickas vidare till värmesystemet.

Värmepump med uppvärmning med kollektorslang för jordvärme

Värmepumpar

Värme från marken

[1] Vitocal värmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Bergvärme - olika möjligheter

Bergvärmepumpar hämtar sin energi från primärt två källor. Antingen från ett borrat hål i marken(bergvärme) eller slinga i marken (jordvärme).

Bergvärme: Ett borrhål i berggrunden 

Det vanligaste sättet att utvinna energi till en bergvärmepump är att borra ett eller flera hål ner i berget. I borrhålet förlägger man sedan en kollektorslang i vilken en vätska med sänkt fryspunkt, kallad brine eller köldbärarvätska, cirkulerar och hämtar energi från berget till värmepumpen.

Eftersom temperaturen i ett borrhål är relativt konstant fungerar bergvärme effektivt även vidmycket låga utetemperaturer. Dessutom kan man använda ett borrhål för att kyla under sommaren.

För att få ut tillräckigt med energi från borrhålet till värmepumpen måste man beräkna hur djupt och hur många borrhål som behövs, då bergets värmeledningsförmåga och grundvattennivå skiljer sig beroende på vart man bor. För att borra till en bergvärmepump krävs att man ansöker om borrtillstånd. 

Jordvärme: En slinga i marken

Jordvärme innebär att man lägger ner en kollektorslang i en slinga i marken på frostfritt djup.

Avståndet mellan kollektorslangens slingor bör vara tillräckligt stort så att avgiven kyla på returen från värmepumpen och den varmare temperaturen från marken inte påverkar varandra.

Jordvärme kräver en större yta som man gräver ner kollektorslangen på för att hantera energiuttaget över året. Därför är detta ett bra alternativ om man har mycket fria ytor som man kan lägga kollektorslang i.

Energi tillförs marken i form av solinstrålning och regnvatten, vilket betyder att ytorna som kollektorslangen ligger nergrävda i skall vara fria jordytor. Man ska därför undvika att bygga ellerasfaltera över markslingan. 

Ansök om tillstånd för bergvärme

När du ska installera bergvärme krävs tillstånd från kommunen. Mer information finns på din kommuns hemsida. 
 

Fördelar med bergvärme

Det finns en mängd fördelar med att installera bergvärme. Detta är några:

  • Stor ekonomisk besparing och en investering som betalar sig själv över tid
  • Effektiv värmekälla även vintertid
  • Kan även användas för att ge kyla på sommaren
  • Miljövänligt
  • Kan installeras även på mindre tomtytor