Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Värmepumpar för stora fastigheter

Fråga en expert om råd
Stora Viessmann-värmepumpar i kaskad

Miljöenergi är ett avancerat och kostnadseffektivt alternativ till fossila bränslen. Den är tillgänglig utan kostnad och finns tillgänglig oberoende av olja och gas. En värmepump utnyttjar den naturliga energin på ett särskilt effektivt och miljövänligt sätt. På det här området erbjuder Viessmann inte bara lösningar för fristående hus och tvåfamiljshus utan också stora värmepumpar för industriella tillämpningar, kommersiella företag, lokala myndigheter och stora bostadshus. Detta sker på ett tillförlitligt och effektivt sätt för både värme och kyla.

Värmepump för större fastigheter: Anmärkning om använda köldmedier

Värmepumpar behöver köldmedier: Dagens värmepumpar innehåller oftast fluorerade växthusgaser (F-gaser). Dessa är antingen skadliga för klimatet (s.k. HFC) eller förorenar miljön genom vattenförorening (s.k. HFO). Det hållbara alternativet är naturliga köldmedier (t.ex. propan/R290). I rapporteringen om per- och polyfluorerade kemikalier (PFAS) har köldmedier i värmepumpar beskrivits som "giftiga" - men detta gäller endast HFO:er. Naturliga KM:er, inklusive R290 och HFC:er, är inte giftiga. Viessmann konverterar alla värmepumpar till naturliga köldmedier (R290) i perspektivet. För närvarande använder vi fortfarande HFC-ämnena R32, R410A och R513A. De två HFO-värmepumparna för tappvarmvatten kommer att bytas ut senast 2024. De stora HFO-värmepumparna kommer successivt att konverteras under de kommande åren.

Tyskland och EU skärper reglerna för köldmedier för ett bättre klimat- och miljöskydd. Viessmann stöder aktivt en påskyndad direkt övergång till naturliga köldmedier utan en "omväg" via HFO. En ambitiös ny förordning är inte en "bromskloss" för målen för värmepumpar (som många från kemikalie- eller luftfartsindustrin ofta hävdar): den skapar rättssäkerhet för miljarder som investerats i värmepumpar och stöder en snabb upptrappning.

Uppvärmning med geotermisk energi och grundvatten

Viessmanns värmepumpar för större fastigheter är utformade för att fungera mycket effektivt. De uppnår och överträffar stränga europeiska standarder. Dessutom kännetecknas de av en kompakt, tyst och vibrationsfri konstruktion. Beroende på modell kan de stora värmepumparna byggas ut och därmed snabbt och enkelt anpassas till alla värme- och kylbehov. Som värmekällor kan användas spillvärme från olika källor, marken och även grundvatten.  

Uppvärmning med geotermisk energi

Jorden är ett enormt energilager som är tillgängligt för människor utan kostnad. Med hjälp av en vätska/vatten värmepump kan denna energi användas till uppvärmning eller för uppvärmning av tappvarmvatten utan att behöva förbränna fossila bränslen. Effektområdet för de stora standardvärmepumparna sträcker sig från 27 till 240 kilowatt nominell värmeeffekt och kan ökas till upp till 1200 kilowatt tack vare kaskadfunktionen.

Beroende på kraven uppnår  fastighetsvärmepumpar från Viessmann framledningstemperaturer på upp till 90 grader Celsius. Detta uppfyller de flesta krav från bostads- och affärsbyggandet samt hygienföreskrifter för uppvärmning av tappvarmvatten. Du kan också läsa mer om uppvärmning med geotermisk energi i avsnittet bergvärmepumpar.

Uppvärmning med grundvatten

Förutom marken ger grundvatten på ett visst djup också en konstant och hög värmenivå året runt, som kan användas för uppvärmning av centralvärme eller varmvatten. Trots sina kompakta dimensioner är stora värmepumpar väldigt effektiva. När värme- och kylbehovet ökar ger kaskadkretsen med upp till 1200 kilowatt nominell värmeeffekt på ett tillförlitligt sätt den värme som behövs, även vid toppbelastningar. Apparaterna är standardiserade, vilket möjliggör snabb och omfattande projektering samt transparent kostnadsberäkning.